دریافت:

احكام سفر

 • شرايط تحقق سفر شرعى
 • حدّ ترخّص
 • مسافت شرعى
 • قصد اقامت
 • احکام وطن و قصد توطّن
 • تبعيت در سفر
 • احکام بلاد کبيره‏
 • کيفيت نماز و روزه در سفر
 • نماز و روزه رانندگان و مانند آن
 • نماز و روزه در سفرهاى شغلى
 • نماز و روزه در سفرهاى تحصيلى
 • سفر معصيت‏
 • نماز و روزه در اماکن تخيير
 • شرکت مسافر در نماز جمعه
 • اعتکاف در سفر
 • مسائل متفرقه
700 /