تراشیدن مقداری از ریش

سؤال: بعضی از مردان موهای چانه خود را باقی گذاشته و باقی‌مانده را می‌تراشند، این کار چه حکمی دارد؟

جواب: تراشیدن مقداری از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد.

اجوبة الاستفتائات، سؤال 1413

 

700 /