کیفیت اتصال صفوف زنان و مردان در نماز

سؤال: کیفیت اتصال و عدم اتصال صفوف زنان و مردان در نماز در صورت نبودن پرده و حائل چگونه است؟

جواب: زنان می توانند پشت سر مردان بدون فاصله بایستند.

اجوبة الاستفتائات، سؤال 598

 

700 /