تفاوت وضوی زن و مرد

سؤال: لطفاً تفاوت وضوی زن و مرد را بیان فرمایید.

ج. بین زن و مرد در افعال و کیفیت وضو فرقی نیست، جز این‌که برای مردها مستحبّ است که هنگام شستن آرنج از قسمت بیرونی آن شروع کنند و زن‌ها از قسمت داخلی آن.

اجوبة الاستفتائات، سؤال 146

 

700 /