مشاهده رقص دختران خردسال از تلویزیون

سؤال: مشاهده رقص دختران خردسال از تلویزیون و غیر آن چه حکمی دارد؟

جواب: نگاه‌کردن به آن اگر موجب تحریک شهوت شود و یا باعث تأییدِ فرد گناه‌کار و تجرّی او و یا ترتّب فساد گردد، جایز نیست.

اجوبة الاستفتائات، سؤال 1170

 

700 /