وجود زخم در محل مسح

سؤال: کسی که محل مسح او زخم است، چه وظیفه ای دارد؟

جواب: اگر نمی‌تواند روی زخم محل مسح دستِ تر بکشد باید به جای وضو تیمّم کند. ولی در صورتی که می‌تواند پارچه ای روی زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد، احتیاط آن است که علاوه بر تیمّم، وضو نیز با چنین مسحی بگیرد.

 

700 /