آب زباله

سؤال: آبی که از ماشین های حمل زباله شهری در خیابان می ریزد و گاهی بر اثر شدت باد به لباس مردم پاشیده می شود، محکوم به طهارت است یا نجاست؟

جواب: آب مزبور محکوم به طهارت است، مگر این‌که فردی یقین پیدا کند که آن آب بر اثر برخورد با نجس، نجس شده است.

 

700 /