مسح پا

سؤال: بر آمدگی روی پا که هنگام مسح، دست باید تا آن‌جا کشیده شود، کدام است؟

جواب: باید مسح پا را تا مفصل بکشند.

 

700 /