فراموش کردن یک رکعت

سؤال: اگر فردی یک رکعت از نماز را فراموش کند و در رکعت آخر یادش بیاید، مثلاً فکر می کرد که رکعت اول نمازش رکعت دوم است، لذا رکعت سوم و چهارم را هم به‌جا آورد، و در رکعت آخر متوجه شد که در رکعت سوم است، وظیفه او چیست؟

جواب: واجب است هر رکعتی را که به‌جا نیاورده، قبل از سلام نماز به‌جا آورد و سپس سلام دهد و در این صورت که تشهد واجب نماز را در محل خود انجام نداده، باید بنا بر احتیاط قضای آن را انجام داده و دو سجده سهو برای آن به‌جا آورد.

 

700 /