خرید جنس از کودک

سؤال: خرید جنس از کودک پنج، شش ساله چه حکمی دارد؟ معیار چیست؟

جواب: در صورتی که کودک ممیز باشد، معامله در چیزهای مختصر از مواردی که روش معمول مردم بر آن جاری است، اشکال ندارد.

 

700 /