پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رهبر معظم انقلاب با فرماندهان نیروهای مسلح

دریافت آلبوم:

دیدار رهبر معظم انقلاب با فرماندهان نیروهای مسلح

دریافت

دیدار رهبر معظم انقلاب با فرماندهان نیروهای مسلح

دریافت

دیدار رهبر معظم انقلاب با فرماندهان نیروهای مسلح

دریافت

دیدار رهبر معظم انقلاب با فرماندهان نیروهای مسلح

دریافت

دیدار رهبر معظم انقلاب با فرماندهان نیروهای مسلح

دریافت

دیدار رهبر معظم انقلاب با فرماندهان نیروهای مسلح

دریافت

دیدار رهبر معظم انقلاب با فرماندهان نیروهای مسلح

دریافت