پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

شراکت در نذر
شراکت در نذر
اگر شخصی توان پرداخت نذر خود را داشته و هیچ مشکلی در ادای انجام آن ندارد، آیا دیگران با رضایت خودشان می توانند در پرداخت مبلغ یا اقلام مورد نیاز مقداری را به عهده بگیرند، و در این نذر شریک شوند یا خیر؟
نخواندن صیغه نذر
نخواندن صیغه نذر
شخصی که موارد نذر یا عهد را رعایت کرده، اما به دلیل ندانستن مسأله و یا فراموشی، صیغه نذر یا عهد را بر زبان جاری نکرده، آیا نذر یا عهد وی قبول است یا باطل؟
تردد بین دو وطن
تردد بین دو وطن
اگر فاصله بین دو وطن شخصی سی کیلومتر باشد. هنگام تردّد بین دو وطن که از حد ترخّص می گذرد، نماز او در بین راه چه حکمی دارد؟
کار فرهنگی در قسمتی از مسجد
کار فرهنگی در قسمتی از مسجد
آیا می توان از شبستان های مسجد به عنوان کار فرهنگی یا نمایشگاه و فروشگاه کتاب و امثال آن استفاده کرد و برای واگذاری آن در این گونه امور اجاره بها برای مسجد دریافت کرد؟
سجده شخص مضطر
سجده شخص مضطر
کسی که نمی‌تواند سجده معمولی انجام دهد، و بر صندلی سجده می‌کند، تکلیف او نسبت به گذاشتن مواضع سجده چیست؟
شرط ضمن عقد ازدواج
شرط ضمن عقد ازدواج
مرد و زنی قصد ازدواج با هم را دارند، شرط می کنند که مرد نفقه ندهد و زن خودش مخارجش را تأمین کند و مرد در مواقع ضروری و احیاناً از دست دادن شغل زن، مخارج زن را تأمین کند. آیا این عقد صحیح است؟
محاسبه ثلث اموال
محاسبه ثلث اموال
شخصی وصیت کرده که پنج سال نماز و روزه و پانصد روز کفاره و یک میلیون ردّ مظالم از مالش پرداخت شود. اگر یک سوم اموالش سه میلیون باشد، چگونه باید این سه میلیون را بین این موارد تقسیم کند؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی