هبه و وقف
هبه و وقف

پرداخت مستقیم حقوق شرعی به افراد مستحق

آیا حقوق شرعی (خمس، ردّ مظالم، زکات) از شئون حکومت است یا خیر؟ و کسی که خمس بر عهدهی اوست، آیا می‌تواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زکات را به افراد مستحق بدهد؟

دیگر عناوین

خمس پس انداز مختلط
گر شخصی پس اندازی داشته باشد که مخلوطی از مال مخمّس و غیرمخمّس است و گاهی از آن برای مخارج خود برداشت کرده و گاهی هم به آن اضافه می‌کند، با توجّه به اینکه مقدار مال مخمّس معلوم است، آیا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقی‌مانده واجب است یا اینکه باید فقط خمس مال غیرمخمّس را بدهد؟