احکام روز قانون
احکام روز قانون

معامله غبنی با غیر مسلمان

معامله غبنی در صورتی که طرف مغبون غیر مسلمان باشد، چه حکمی دارد؟
استفاده از اعضای میت برای پیوند
استفاده از اعضای میت برای پیوند
علاقمند هستم اعضای خود را هدیه کرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود و تمایل خود را هم به اطلاع مسئولین رسانده ام. آنان نیز از من خواسته اند که آن را در وصیّت‌نامه خود نوشته و ورثه را هم از خواست خود آگاه کنم، آیا چنین حقّی را دارم؟

دیگر عناوین