احکام روزانه
احکام روزانه

پرداخت اموال به مأموران خرید

اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت ها بدون آن‌که آن‌ها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به‌خاطر برقرارکردن ارتباط می پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟

دیگر عناوین