پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

غسل با وجود زخم
غسل با وجود زخم
اگر قسمتی از بدن زخم باشد که با رسیدن آب به آن ممکن است کمی خون بیاید، ولی رسیدن آب به آن ضرری نداشته باشد، آیا می توان با همان زخم سر باز غسل کرد؟
فراموش کردن نماز احتیاط
فراموش کردن نماز احتیاط
در نماز ظهر، شک بین ٣ و ٤ پیش آمد، در نماز عصر یادم آمد که یک رکعت احتیاط نماز ظهر را به جا نیاورده ام؛ آیا می‌شود به نماز ظهر عدول کنم یا باید نمازم را قطع کنم؟
شراکت در نذر
شراکت در نذر
اگر شخصی توان پرداخت نذر خود را داشته و هیچ مشکلی در ادای انجام آن ندارد، آیا دیگران با رضایت خودشان می توانند در پرداخت مبلغ یا اقلام مورد نیاز مقداری را به عهده بگیرند، و در این نذر شریک شوند یا خیر؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی