پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

خمس پس انداز
آیا پس انداز درآمد کسب برای تهیهی ضروریات زندگی بمجرّد رسیدن سال خمسی متعلّق خمس است، یا پس از گذشت مدّتی؟
مخلوط شدن خون دهان با بزاق
اگر دهان انسان به واسطه خون داخل دهان و یا خارج از آن و یا حتی هر گونه نجس دیگر مثل شراب نجس شود ولی نجاسات مذکور با آب دهان مخلوط شود و از بین برود آیا آب دهان محکوم به طهارت است یا خیر؟
ناتوانی از پرداخت کفاره
باتوجه به اینکه در پرداخت کفاره عمدی درصورتی که توان پرداخت نباشد ساقط است آیا در پرداخت کفاره غیرعمدی و فدیه هم درصورتی که توان پرداخت فعلی ندارد برای همیشه ساقط است یا اینکه هرگاه توان پیداکرد باید بپردازد؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی