پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

مسح جلوی ناخن پا
مسح جلوی ناخن پا
آیا در هنگام مسح پا در وضو باید انگشتان دست خم شده و پوست جلوی ناخنهای پا را نیز مسح کند یا اینکه منظور از سر انگشتان پا همان نوک ناخنهای پا می باشد؟
خرید نسیه
خرید نسیه
اگر در معامله ای که به صورت نسیه انجام می شود خریدار بگوید هر وقت پول دستم آمد پرداخت خواهم کرد، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
گفتن بسم الله و عدم تعیین سوره
گفتن بسم الله و عدم تعیین سوره
کسی که از ابتدا و یا بر حسب عادت قصد خواندن سوره فاتحه و اخلاص را داشت و «بسم الله الرحمن الرحیم» را گفت، ولی سهواً سوره را تعیین نکرد، آیا باید از اول، سوره معیّنی را قصد نماید و بعد «بسم الله الرحمن الرحیم» را قرائت کند؟