پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

حکم وطن قبل و بعد از بلوغ
حکم وطن قبل و بعد از بلوغ
کسی که قبل از بلوغ از محل تولد خود به شهر دیگری مهاجرت نماید و به مسأله اعراض از وطن آگاه نباشد، الآن که به سن تکلیف رسیده، نسبت به نماز و روزه اش در آن‌جا چه وظیف ه ای دارد؟
حکم وطن همسر و فرزندان
حکم وطن همسر و فرزندان
شخصی دارای دو وطن است، در نتیجه نماز خود را در هر دو مکان تمام می خواند و روزه هم می گیرد، آیا واجب است که همسر و فرزندان تحت تکفل وی در این مسأله از سرپرست خود تبعیت نمایند یا این‌که می توانند مستقل از او عمل کنند؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی