محرمّات احرام صفحه بعد

محرّمات مشترك بين مرد و زن

1 ـ استفاده از بوى خوش و عطريّات


چند مسأله:

1 - خوردن و بوئيدن ميوه هاى خوشبو، مانند «سيب» و «به» مانع ندارد.

2 - خريد و فروش عطريات، در حال احرام جايز است ولى استعمال يا بوئيدن آن، هر چند براى امتحان هم باشد حرام است.

3 - استفاده از صابون و خميردندان خوشبو بنابر احتياط واجب در حال احرام جايز نيست .

استعمال بوي خوش
استعمال بوي خوش

2 ـ نگاه كردن در آينه

نگاه کردن در آينه
نگاه کردن در آينه

3 ـ انگشتر به دست كردن براى زينت

انگشتر به دست کردن
انگشتر به دست کردن

4 - حنا بستن

5 ـ روغن ماليدن به بدن

روغن ماليدن به بدن
روغن ماليدن به بدن

6 ـ زدودن مــو

چند مسأله:

1 ـ اگر هنگام وضو يا غسل، بدون قصد، مويى كنده شود، اشكال ندارد.

2 ـ زدودن مو در حال ناچارى اشكال ندارد، مثل موى چشم اگر اذيت كند.

3 ـ اگر دست به سر يا صورت خود بكشد (در غير وضو يا غسل) و يك مو يا بيشتر كنده شود، احتياط مسحتب است به قدر يك مشت گندم و آرد و امثال آن بدهد.

زدودن مــو از بدن
زدودن مــو از بدن

7 ـ بيرون آوردن خون از بدن

چند مسأله:

1 ـ بيرون آوردن خون از بدن در حال ناچارى، مثلاً براى تشخيص بيمارى اگر خون گرفتن لازم باشد، اشكال ندارد.

2 ـ بيرون آوردن خون از بدن ديگرى; مثل خون گرفتن پزشك مُحرم از بدن بيمار يا كشيدن دندان او، هر چند خون بيايد اشكال ندارد.

3 ـ خاراندن بدن و مسواك كردن دندانها اگر خون بيرون نيايد و خمير دندان خوشبو نباشد، اشكال ندارد.

4 ـ تزريق آمپول در حال احرام مانع ندارد ولى اگر سبب بيرون آمدن خون از بدن مى شود تزريق نكند مگر در صورت نياز و ضرورت.

بيرون آوردن خون از بدن
بيرون آوردن خون از بدن

8 ـ ناخن گرفتن

ناخن گرفتن
ناخن گرفتن از بدن

9 ـ كشيدن دندان

كشيدن دندان
كشيدن دندان

10 ـ كندن درخت و گياه حرم

كندن و قطع كردن درختان و گياهانى كه در محدوده حرم روييده است بر مُحرم و غيرمُحرم حرام است و اين از محرمات مخصوص حَرَم است.

* در اين موارد كندن درخت و گياه حرم جايز است:

کندن و قطع گياه حرم   کندن و قطع گياه حرم
کندن و قطع گياه حرم کندن و قطع گياه حرم


(1) -   اِذْخِر: كور گياه، گزنه دشتى، گياهى است با شاخه هاى باريك، برگهايش ريز و سرخ رنگ يا زرد و تندبو، داراى شكوفه هاى سفيد، بيخ آن ستبر، ساييده برگ و بيخ آن را در عربى غسول مى گويند و با آن دست مى شويند
فهرست صفحه بعد