İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Din talebelerini kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi:

İslami Bir Toplumun Oluşturulması Mücadeleyi Gerektirir

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden önce İlmiye Medreseleri'nde yeni eğitim yılının başlaması dolaysıyla Tahran Medreselerinden bir grup dini hoca ve öğrencileri kabul ettiği görüşmede, din ulemasının görevlerinin yerine getirilmesi konusunda İslam nizamının egemenliği dönemindeki özellik ve puanlara temasla, “günümüzde insanlık ve özellikle de genç nesil aşırı derecede yeni sözlere muhtaçtırlar ve İslam'ın insan, toplum ve siyaset alanında yeni söyleyecek sözü var; bu sözlerin dünyaya duyurulması durumunda kesinlikle birçok kabul edeni bulunacak” dedi.

Bu görüşmede genç din talebeleri ile görüşmekten ve onların umut verici güzel sözlerini işitmekten memnuniyetini dile getiren İslam İnkılâbı Rehberi, “Siz genç talebeler imamet ve velayet bahçesinin yükselmekte olan fidanı gibisiniz. Sizlerin fikri ve pratik yeteneklerinin gelişmesi eğitimcilerinizin hayretine ve düşmanların gazabına sebebiyet vermekte” dedi.

İslam’ın gelişmesi karşısında kâfirlerin sinirlendiğine dair Kur’anı Kerim’den bir ayetle örnek veren Ayetullah Hamanei, İslam ve Kur’anın egemenliği düşmanlarının bizlerden, kararlılığımız ve hareketimizden rahatsız olmamaları durumunda, kendimizin yararlı olduğumuz hususunda kuşkulanmamız gerektiğini söyledi.

Ayetullah Hamanei, tayyip, temiz bir yaşamın oluşturulmasının peygamberlerin düşmanları olduğu gibi kesinlikle karşıtlarının olacağını, bunun için de din ulemasının kendini uzun vadeli, kalıcı, etkili ve sonuç verici bir çaba ve gayrete hazırlaması gerektiğini söyledi.

İran'da İslami düzenin kurulması ve bu dönemin din âlimliği görevinin yerine getirilmesi için sağladığı imtiyazlara temas eden İslam İnkılâbı Rehberi, "topluma İslami ortamın hâkim olması"nın bu özelliklerden biri sayıldığını, buna ilaveten, küresel düzeyde de, Marksizm ve liberalizm düşüncelerinin neticesizliğinden kaynaklanan hayal kırıklığının sebebiyet verdiği fikri boşluğun da olduğunu, bunun da İslami düşüncenin yeni sözlerinin sunulması için zemin sağladığını kaydetti.

Ayetullah Hamanei, “Eğer İslam’ın, insan, toplum ve siyasetle ilgili sözlerini dünya halklarına, özellikle de genç kuşağa ulaştırmamız durumunda kesinlikle kabul edilecektir” dedi.

İslam İnkılâbı Rehberi beyanatının devamında, İslam'ın hayat verici mesajının iletilmesi için sanal âlemin gelişmesiyle günümüz dünyasında ortaya çıkan kapsayıcı medya ve iletişim aracılarına temasla, bu dönemin bir diğer imtiyazının da, zihinlerdeki soru ve şüpheler yığını olduğunu, soruların fazla olmasının da, zihinleri, aktif cevaplar bulmak ve ilmin sınırlarını aşmak için zemin sağlayacağını belirtti.

Soru ve kuşkularda durulmaması gerektiği gibi cevaplarında da mantıklı ve sahih cevaplar bulmamız gerektiğini belirten İslam İnkılâbı rehberi konuşmasının bir başka bölümünde ise talebelerce dile getirtilen bazı konulara temas ederek onlarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Din talebelerinden bilimsel ders ve tartışmaya önem vermelerini isteyen Ayetullah Hamanei, toplumda etkili olmanın başlıca şartının bilimsel seviyenin yükseltilmesi ve bilgi birikiminin artırılması olduğunu, İmam Humeyni (ra)’ın de bilim seviyesinin üst düzeyinde olduğunu ve bu yolla İslam İnkılâbı mücadelesi ve hareketini başarıya ulaştırmayı başardığını söyledi.

Ayetullah Hamanei, zaaf noktaların giderilmesi ve matlup bir ortamın sağlanması yolunun mücadele, hedefli bir hareket ve sarsılmaz bir iradeye bağlı olduğunu belirterek, mücadelenin, çaba, mücahide, teşkilatlanma ve fikir ortaklığından ibaret olduğunu söyledi.

Bir takım kişi ve yazarların İslam İnkılâbı ve mücadelenin artık son bulduğu hakkındaki yorumlarının ise yanlış olduğunu ve İslam inkılâbına hıyanet sayıldığını belirten Ayetullah Hamanei, İslam İnkılâbının geçmiş normları alt üst ettiğini, yeni normlar getirdiğini ve inkılâbın devam etmesinin yeni normların korunması demek olduğunu söyledi.

İslam İnkılâbı normlarının devam ettirilmesi ve korunmasının çok çetin olduğunu ve mücadeleyi gerektirdiğini belirten İslam İnkılâbı Rehberi, İslam İnkılâbına karşı çıkan ve sabotajlarda bulunan ellerin, İslam İnkılâbı normların devam etmesi karşısında da böyle davranmaları normal olduğunu, ama inkılâbın zaferinin mücadeleyi gerektirdiği gibi inkılâbın normlarının sağlamlaştırılması ve İslami bir toplumun oluşturulmasının da benzer bir mücadeleyi gerektirdiğini söyledi.

İslam İnkılâbı Rehberi medeniyet oluşturmanın aşamalarına da değinerek, “İnkılâpçı hareket uyarınca İslami düzen sağlanmış ve bu çok önemli Tevfik eldi edilmiş oldu. Fakat matlup noktaya ulaşılması, İslami devletin teşkili ve İslami bir toplumun oluşturulmasına çok mesafe var ve biz kuşkusuz bu yolda hareket ve ilerleme halindeyiz” dedi.

İslam İnkılâbı Rehberi, tüm genç talebeleri takvalı olmaya, ibadette bulunmaya, kur’an ve duayla ünsiyet bulmaya davet ederek, bu istikametin, dille tebliğ metodundan daha etkili olduğunu ve bunun için de ilk etapta işe kendimizden başlamamız gerektiğini bildirdi.

Bu görüşmede ilk önce genç talebelerden bazıları yaptıkları konuşmalarda çeşitli konulardaki görüşlerini ve kaygılarını dile getirdiler.

Talebelerce dile getirtilen konuların ana başlıkları şöyleydi:

 • Halk ile yönetim arasında din talebelerinin bağlantı halkası oluşturulması zarureti
 • Dini ilim merkezlerinde dini bilim üretiminin zarureti
 • Dini ilim merkezlerinden inkılâpçılığın yok edilmesi karşısında bir anti zehir olarak Rahmetli İmam Humeyni’nin bilimsel ve pratik mektebinin ihyası
 • Toplum sorunlarının çözümü yolunda dini ilim merkezlerinin daha aktif hale getirtilmesi
 • Dini ilim merkezlerinde okutulan ders metinlerinin toplumun mevcut gerçeklerine uygun olarak güncelleştirilmesi
 • Toplumsal ziyanların engellenmesi amacıyla dini ilim merkezlerinin kamu kuruluşları ile yakın işbirliği zarureti
 • Dini bilim merkezlerine yetenekli, işbilir kişilerin cezbi
 • Sanal âleminin kontrolsüz oluşuna yönelik eleştiri ve sanal âlem fıkhının üretimi zarureti
 • Çocuk ve gençlere yönelik uygun bir eğitim sisteminin icrası ve onlarla ilgili uygun bir tebliğ ve öğrenimin sergilenmesi zarureti
 • Dini ilim merkezlerinde cihad ve mühendislik karargâhının oluşturulması zarureti
 • Kuşkular ve tenkitler karşısında hazırlıklı olmaları için din talebelerine gerekli hazırlık ve eğitimin verilmesi zarureti
700 /