پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار ائمه جمعه سراسر كشور

حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى امروز در ديدار ائمه جمعه سراسر كشور با ايشان كه در حسينيه امام خمينى (رض) انجام شد، طى سخنان مهمى با استناد به آيات قرآن كريم، انقلاب و نظام اسلامى ايران را شجره طيبه و برخوردار از ريشه هاى مستحكم در دلهاى با ايمان يك ملت بزرگ توصيف كردند و توطئه ها و ترفندهاى گوناگون دشمن را در عرصه سياست، فرهنگ و تبليغات، نشان دهنده شكوه، عظمت و اقتدار انقلاب اسلامى ايران دانستند.
مقام معظم رهبرى در اين ديدار از ائمه جمعه به عنوان استوانه هاى معنوى نظام اسلامى در سراسر كشور ياد كردند و با تأكيد بر اميدبخش بودن آيات كريمه قرآن در وضع كنونى جامعه اسلامى فرمودند: خصوصيات و ابعاد انقلاب اسلامى در موارد بسيارى با صدر اسلام شباهت دارد، اهداف، احكام و صنوف گوناگون دشمنان انقلاب اسلامى غالبا شبيه صدر اسلام است، بنا بر اين اگر آيات كريمه قر آن را با تدبر مورد توجه قرار دهيم و از آن راهنمايى و درس بگيريم، قادر به علاج سريع تمامى مسائل روز و حوادث جارى كشور خواهيم بود.
حضرت آيت الله خامنه اى حكومت نبوى صدر اسلام را يك بناى استوار و ماندگار و يكى از مصاديق كوثر اعطا شده به پيامبر عظيم الشأن اسلام دانستند و فرمودند: اساس و ريشه مستحكم انقلاب و نظام اسلامى، همان كلمه طيبه اى است كه خداى متعال وعده فرموده و از آغاز ظهور آن تا كنون رشد پيدا كرده است و امروز در حد اعلاى اقتدار، در سطح فرهنگ و سياست جهانى حضور مادى و معنوى دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى تبليغات متراكم و حجيم دشمن را گوياى استحكام و استوارى حقيقتى درخشان به نام انقلاب و نظام اسلامى دانستند و فرمودند: تبليغات، يك جنگ است و هيچ عنصر بى رمق و به زانو درآمده اى هدف جنگ تبليغاتى قرار نمى گيرد؛ زيرا چنين عنصر متزلزل و ناپايدارى براى دشمن، خطرى در بر ندارد؛ اما جنگ تبليغاتى همه جانبه عليه مجموعه اى به اجرا در مى آيد كه عناصر مدافع و مهاجم آن قوى و نيرومند باشند، بنا بر اين تبليغات گسترده و حجيم دشمن دليلى بر عظمت، پايدارى و ماندگارى جمهورى اسلامى ايران است.
حضرت آيت الله خامنه اى افزودند: تبليغات دشمن عليه نظام اسلامى و ملت سرزنده و هوشيار ايران در حد اعلاست و با اين وجود دشمن باز هم خط و نشان مى كشد و اين همه به روشنى حاكى از موضع بسيار مستحكم نظام اسلامى به عنوان كلمه طيبه و متكى به رحمت الهى دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى با تأكيد بر ضرورت جلب رحمت الهى به سوى نظام اسلامى و ملت ايران فرمودند: عبوديت حق تعالى، خضوع در برابر پروردگار، عمل به احكام الهى، انجام فرايض و واجبات، كمك به مستضعفان و تلاش در جهت حل مشكلات توده هاى مردم، موجب جلب رحمت الهى مى شود و اين همان چيزى است كه طى بيست سال گذشته رحمت الهى را به سوى ملت ايران سرازير كرد.
مقام معظم رهبرى فرمودند: اگر امروز اسلام در اين كشور ضعيف شده بود و ايمان به اسلام و انقلاب در دل مردم وجود نداشت و اگر مردم از اين نظام برگشته بودند و پايه هاى اين نظام متزلزل شده بود دشمن اين همه تبليغات را عليه نظام اسلامى لازم نمى ديد.
حضرت آيت الله خامنه اى نظام اسلامى را نعمتى بزرگ و امانتى بسيار گرانبها در دست ملت ايران توصيف كردند و فرمودند: در طول تاريخ هيچ ملتى به قدر بنى اسرائيل مورد لطف و رحمت الهى قرار نگرفته است اما با اين همه، بنى اسرائيل نعمت الهى را پاس نداشتند و خداوند متعال نيز نشان داد كه با هيچ ملت و نژادى خويشاوندى ندارد. ناسپاسى بنى اسرائيل يكى از بزرگترين عبرتهاى تاريخ است و ملت ايران بايد با پاسدارى از اين امانت الهى، مانع از تكرار تجربه بنى اسرائيل و نيز تجربه صدر اسلام شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در بخش ديگرى از سخنانشان با تشريح توطئه هاى دشمنان اسلام فرمودند: دشمن از هر سو عليه نظام اسلامى توطئه و دسيسه مى كند. چندين سال است كه آمريكا با همه وجود و توان سياسى، فرهنگى و مالى خود وارد ميدان مبارزه با جمهورى اسلامى ايران شده است و خود را سراسيمه و ديوانه وار به در و ديوار مى زند و طرفهاى معاملات ايران را تهديد به تحريم مى كند. اگر ملت و دولت ايران، ضعيف، مستضعف، فقير، حقير و ناتوان بود، آمريكا نيازى به اينهمه تلاش نداشت، آمريكاييها با هياهو و جنجال قانونى را عليه دولتها و شركتهاى طرف معامله با ايران تصويب كردند اما سر انجام آن را پس گرفتند تا آبرويشان بيش از اين نرود آيا اينهمه دليلى بر قدرت و اقتدار ايران اسلامى نيست.
مقام معظم رهبرى قدرت ايران اسلامى را متكى بر دين و ايمان دينى مردم و به تبع آن حضور عظيم مردم در لواى اسلام دانستند و فرمودند: تلاش مستمر و مخلصانه نيروهاى مذهبى و حضور آنان در مناصب و مسؤوليتهاى گوناگون متضمن قدرت ايران اسلامى است و بحمدالله رئيس جمهور، دولت و مسئولان كشور هيچ ادعا و توقعى ندارند، هيچ كيسه اى ندوخته اند و هيچ مال غير نيندوخته اند و اينهاست كه قدرت را در نظام اسلامى به وجود مى آورد.
حضرت آيت الله خامنه اى با تبيين عوامل از بين برنده قدرت در نظام اسلامى فرمودند: ضعيف كردن ايمان دينى مردم، جدا شدن مسئولين از مردم به هر شكل ممكن، چه بر اثر تقصير مسئولان باشد و چه از تأثير دشمن بر اذهان مردم ناشى شود، ساقط كردن حيثيت روحانيت و نيز از بين بردن اتحاد عظيمى كه در ميان مردم وجود دارد موجب از بين رفتن قدرت در نظام اسلامى مى شود.
بنا بر اين مردم و مسئولان بايد پيوندهاى ميان خود را هر چه بيشتر محكم كنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در ادامه سخنانشان انتخابات رياست جمهورى در خرداد ماه سال گذشته را يكى از بزرگترين مانورهاى سياسى ملت ايران در برابر دشمن توصيف كردند و فرمودند: شركت سى ميليون نفر از مردم ايران در انتخابات رياست جمهورى يك حماسه انقلابى و دينى بود كه به اسلام و مسلمين آبرو داد و سد رفيعى را در برابر توطئه هاى دشمن ايجاد كرد.
اين پديده عظيم، درخشان، شيرين، ذيقيمت، بى نظير و بى سابقه در تاريخ انقلاب اسلامى پاسخ به شعار نظام اسلامى و نشاندهنده اتحاد و اتفاق ملت ايران بود و همه ما بايد شكرگزار نعمتهاى الهى باشيم.
مقام معظم رهبرى غفلت از دشمن را يك گناه و به مثابه ناسپاسى نعمتهاى خداوند دانستند و فرمودند: خوشبختانه امروز، دشمن ملت ايران چهره اى آشكار و بارز دارد. استكبار اساس چهره دشمن است و آمريكا نيز مظهر آن محسوب مى شود. دشمنى استكبار به ملت ايران اختصاص ندارد و هر كس كه اسلام را به صورت جدى قبول داشته باشد در بر مى گيرد، بنا بر اين هر ملت مسلمانى كه بخواهد احكام اسلام را در زندگى خود تحقق بخشد، در مقابل سلطه بيگانه بايستد، استقلال خود را حفظ كند، اسلام را گسترش دهد، احكام الهى را اجرا كند، استكبار با او دشمن است و امت اسلام دشمنى استكبار را در سودان، الجزاير، تركيه و بوسنى و هرزگوين مشاهده كرد.
حضرت آيت الله خامنه اى پديده انقلاب اسلامى را در تضاد با منافع استكبار دانستند و با تشريح معارضه سياسى دشمن فرمودند: معارضه سياسى يكى از روشهاى اساسى استكبار عليه ايران اسلامى است. مستكبرين با هدف دشمنى با جمهورى اسلامى ايران در مجامع جهانى اعمال نفوذ مى كنند، در هر جا كه ايران بخواهد موفقيتى كسب كند مانعى را به وجود مى آورند، عناصر سياسى را در داخل كشور تشويق به مبارزه مى كنند و به آنها راه نشان مى دهند و هر عنصر معارض حقير را بزرگ مى كنند و به او عظمت و اهميت مى دهند و در تبليغات خود از او تجليل مى كنند و در كنار آن از ابزارهاى فرهنگى مانند رسانه ها و حتى هنر براى هدف قرار دادن ايمان، اخلاق و افكار و اذهان مردم استفاده مى كنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى هجوم دشمن به اهداف فرهنگى انقلاب اسلامى، با تكيه بر ابزار فرهنگى را يادآور شدند و فرمودند: دشمن به شدت مشغول تهاجم فرهنگى است و اين تهاجم گاهى با دست عنصر خودى غافل، بى توجه و فاقد بينش صحيح سياسى انجام مى گيرد. آنچه هدف اين تهاجم قرار مى گيرد دين و ايمان مردم است زيرا دشمن دريافته است كه انقلاب، جنگ، نظام، دوران سازندگى و حماسه انتخابات رياست جمهورى را ايمان مردم به نتيجه مطلوب رسانده است، بنا بر اين ايمان مردم يك هدف اصلى در مبارزه فرهنگى دشمن است.
مقام معظم رهبرى توجه ائمه جمعه سراسر كشور را به ضرورت تقويت و عمق بخشيدن ايمان مردم به اسلام، مبانى، ارزشها، اصول و مقدسات انقلاب جلب كردند و در پايان سخنانشان تعامل و ارتباط صميمانه آنان با مردم و بويژه جوانان را حائز اهميت دانستند.
بر پايه همين گزارش پيش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامى، حجت الاسلام والمسلمين رسولى محلاتى رئيس شوراى سياستگذارى ائمه جمعه گزارشى از برگزارى گردهمايى ائمه جمعه سراسر كشور در قم ارائه كرد.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /