پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ (وضو، غسل و تیمم)

ارتباط با پایگاه
وضو با بدن خیس آیا صحیح است؟
مانعی ندارد، هر چند سر و روی پا برای مسح، باید خشک باشد یا به قدری تر نباشد که رطوبت کف دست به آن اثر نکند.
کسی که بعد از خواندن چند نماز واجب شک کند آیا غسل جنابت انجام داده یا نه، چه وظیفه ای دارد؟
نمازهای قبلی صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی غسل کند.
آیا کسی که چند غسل واجب بر عهده دارد، با انجام غسل جنابت، بقیه غسل ها از عهدۀ او ساقط می شود؟
غسل جنابت کفایت از بقیۀ غسل ها می کند؛ اگر چه احتیاط آن است که همۀ آن ها را نیّت نماید و چنانچه بخواهد به ثواب غسل های دیگر برسد، همه را نیت کند.
در هنگام غسل واجب، اگر بعد از شستن سر و گردن و سمت راست، انسان دوباره جنب شود، آیا باید غسل را ادامه دهد یا باید از اول غسل کند؟
واجب است از ابتدا غسل نماید.
به دلیل بیماری پوستی و دستور پزشک نمی توانم از آب شهری به منظور شست و شو و وضو استفاده کنم. برای این موارد تنها می توانم از آب بطری استفاده کنم. آیا می توانم برای وضو تیمم کنم؟
در فرض سؤال، صرف مورد مذکور مجوز تیمم نیست.
اگر هنگام وضو بنشینیم و یا به جایی تکیه بدهیم و یا حتی راه برویم، آیا وضو صحیح است؟
در فرض سؤال مادامی که موالات در وضو به هم نخورد، وضو صحیح است.
اگر کسی در مسجدی وضو بگیرد و در مسجد دیگر نماز بخواند، آیا وضو و نماز او صحیح است؟
وضوخانه مسجد اگر تنها برای نمازگزاران همان مسجد وقف شده، وضو و نماز خواندن در مسجد دیگر باطل است؛ ولی اگر معمولًا کسانی هم که نمی خواهند در آن جا نماز بخوانند از آب آن وضو می گیرند، می تواند وضو بگیرد و در جای دیگر نماز بخواند.
کسی که شک دارد چُرت و خواب بر او غالب شده یا نه، آیا وضو باطل است؟
به طور کلی خوابی که به ‌واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، وضو را باطل می‌کند ولی چُرت به گونه ای که چشم نبیند ولی گوش بشنود، وضو را باطل نمی‌کند و لذا شک به غلبه خواب هم مبطل وضو نیست.
انجام غسل با گوشواره آیا صحیح است؟
در غسل باید ظاهر بدن شسته شود؛ بنا بر این سوراخ جای گوشواره و مانند آن اگر به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود، باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست؛ لذا در صورتی که گوشواره مانع رسیدن آب به ظاهر گوش نشود، لطمه ای به صحت غسل نمی زند و بیرون آوردن آن هم لازم نیست در غیر این صورت باید خارج نموده و یا آب را به ظاهر بدن برساند.
اگر به علت نداشتن آب و تنگی وقت، مجبور شویم با دست نجس تیمم کنیم و نماز بخوانیم، آیا باید بعداً آن را قضا کنیم؟
در فرض سوال، نماز، قضا ندارد. به طور کلی احتیاط آن است که در صورت امکان، پیشانی و پشت دست ها پاک باشند و اگر فردی نتواند محل تیمّم را تطهیر کند، بدون آن تیمّم نماید؛ هرچند بعید نیست که طهارت در هر صورت شرط نباشد.
آیا تیمم بر کوزه سفالی اشکال دارد؟
اشکال ندارد.
آیا با تیمم بدل از غسل جنابت می توان به مسجد رفت؟
در فرض سؤال تا زمانی که عذر مجوزِ تیمم بدل از غسل باقی است و تیمم، باطل نشده، همه آثار شرعی غسل (از جمله رفتن به مسجد) بر تیمّم بدل از غسل نیز بار می شود؛ مگر این که تیمّم بدل از غسل به علت تنگی وقت باشد که بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.
کسی که به خاطر طول دادن وضو هنگام مسح پای چپ، آب وضو خشک شود، تکلیف چیست؟ آیا نمازی که با آن وضو خوانده، باطل است؟
اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می‌خواهد جایی را بشوید یا مسح کند، رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد، وضو باطل است و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که می‌خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد، مثلاً موقعی که می‌خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد، وضو صحیح است؛ البته اگر کارهای وضو را پشت سر هم به‌جا آورد، ولی به‌واسطه گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند اینها رطوبت خشک شود، وضوی او صحیح است. ضمناً اگر برای مسح، رطوبتی در کف دست نمانده باشد، باید دست را با رطوبتی که در ریش یا ابرو هست مرطوب کرده و مسح کند.
کسی که بدون نیت، وضو گرفته است، آیا باطل است؟
اگر واقعاً بدون قصد وضو، صورت و دست خود را هر چند به روش وضو گرفتن بشوید، وضو صحیح نیست؛ البته لازم به ذکر است که لازم نیست انسان نیّت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند، ولی باید در تمام وضو متوجه باشد که وضو می‌گیرد، به‌طوری که اگر از او بپرسند چه می‌کنی، بگوید وضو می‌گیرم.
وضو در حالی که انگشتر در دست باشد، چگونه است؟
همین که زیر انگشتر شسته شود به نحوی که به شستن از بالا به پایین ضرر نزند، کفایت می کند و وضو صحیح است.