پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مقدمات سفر

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

مقدمات سفر

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

زیارت شهر مدینه و مسائل و احکام مربوط به آن

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

زیارت شهر مدینه و مسائل و احکام مربوط به آن

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

معرفی میقات ها و معرفی فهرست اعمال حج

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

معرفی میقات ها و معرفی فهرست اعمال حج

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

محرمات احرام

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

محرمات احرام

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

بررسی احکام و مسائل مربوط به محرمات مشترک احرام و کفارات محرمات احرام

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

بررسی احکام و مسائل مربوط به محرمات مشترک احرام و کفارات محرمات احرام

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

بررسی احکام و مسائل مربوط به اعمال عمره تمتع

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

بررسی احکام و مسائل مربوط به اعمال عمره تمتع

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

بیان مسائل مربوط به طواف و سعی و تقصیر در عمره تمتع

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

بیان مسائل مربوط به طواف و سعی و تقصیر در عمره تمتع

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

بیان مسائل مربوط به ایام بین الاحرامین

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

بیان مسائل مربوط به ایام بین الاحرامین

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

بیان احکام و مسائل مربوط به احرام حج تمتع

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

بیان احکام و مسائل مربوط به احرام حج تمتع

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

بیان مسائل و احکام مربوط به روز عید قربان

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

بیان مسائل و احکام مربوط به روز عید قربان

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

احکام و مسائل مربوط به منی

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

احکام و مسائل مربوط به منی

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

احکام و مسائل مربوط به اعمال مکه

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

احکام و مسائل مربوط به اعمال مکه

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

احکام و مسائل مربوط به عمره مفرده

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

احکام و مسائل مربوط به عمره مفرده

مناسک حج، مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده بیان می شود.

اعمال و مناسک عمره مفرده - پیش از سفر

وظایف در مدینه منوره

اعمال عمره مفرده

محرمات احرام

طواف

نماز طواف - سعی صفاء و مروه و تقصیر

طواف و نماز طواف نساء و برخی مسائل دیگر

پر بیننده ترین