پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت اول

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت اول

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت دوم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت دوم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت سوم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت سوم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت چهارم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت چهارم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت پنجم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت پنجم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت ششم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت ششم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت هفتم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت هفتم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت هشتم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت هشتم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت نهم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت نهم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت دهم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر - قسمت دهم

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر

دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر

پر بیننده ترین