پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت اول

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت اول

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت دوم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت دوم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت سوم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت سوم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت چهارم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت چهارم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت پنجم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت پنجم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت ششم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت ششم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت هفتم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت هفتم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت هشتم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت هشتم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت نهم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت نهم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت دهم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت دهم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت یازدهم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت یازدهم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت دوازدهم

دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم - قسمت دوازدهم

پر بیننده ترین