پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

پوشاندن زینت
پوشاندن زینت
با توجه به این که برای بانوان پوشاندن_دست تا مچ لازم نیست، اگر با حنا یا لاک یا انگشتر و مانند آن، دست را زینت داده باشد نیز پوشاندن آن از نامحرم لازم نیست؟