پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

زمان پرداخت فدیه
زمان پرداخت فدیه
برای کسانی که بخاطر مریضی روزه نگرفته اند و یقین دارند این مریضی خوب شدنی نیست و همیشگی است آیا می توانند کفاره (فدیه) نگرفتن روزه را قبل از ماه مبارک رمضان بعدی پرداخت کنند؟
کفاره تأخیر
کفاره تأخیر
اگر شخصی در ماه رمضان به سبب عذری روزه نگیرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شود و با این حال قضای روزۀ خود را به‌جا نیاورد تا ماه رمضان آینده فرا برسد، باید علاوه بر قضای روزه برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد.
وطن اتخاذی
وطن اتخاذی
قصد دارم تا یکی دو ماه آینده برای زندگی به شهر دیگری منتقل شوم و آنجا را به عنوان وطن انتخاب کنم؛ آیا از اکنون ـ که هنوز در آن شهر مستقر نشده ام ـ در سفرهای کمتر از 10 روز، می توانم در آنجا نماز را کامل بخوانم؟