پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

شرایط شاهد در طلاق
شرایط شاهد در طلاق
با توجه به این که هنگام طلاق شاهد باید عادل باشد, اگر شخصی خود را عادل نداند ولی بعضی افراد که وکالت در طلاق دارند او را عادل بدانند، آیا چنین شخصی می تواند خود را شاهد طلاق قرار بدهد و یا این که واجب است مجلس را ترک کند؟