پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

خمس فروش مؤونه
خمس فروش مؤونه
خانه، ماشین و لوازم مورد نیاز انسان یا خانواده او که از درآمد سال خریده شده است، اگر در اثر ضرورت و یا به منظور تبدیل به جنس بهتر فروخته شود، از جهت خمس چه حکمی دارد؟
حکم وطن قبل و بعد از بلوغ
حکم وطن قبل و بعد از بلوغ
کسی که قبل از بلوغ از محل تولد خود به شهر دیگری مهاجرت نماید و به مسأله اعراض از وطن آگاه نباشد، الآن که به سن تکلیف رسیده، نسبت به نماز و روزه اش در آن‌جا چه وظیف ه ای دارد؟