پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

نجس شدن پارچه مرطوب
نجس شدن پارچه مرطوب
اشیایی مانند لباس و امثال آن – درحالی که مرطوب باشد - اگر یک قسمت از آن نجس شود، آیا نجاست به تمام آن سرایت می کند، یا فقط همان قسمت نجس ...
دریافت سود سپرده بانکی
دریافت سود سپرده بانکی
مبلغی را به عنوان سرمایه گذاری در بانک پس انداز کرده‌ام و هر ماه مبلغی سود دریافت می کنم، بانک مدعی است سرمایه در امور مختلف تجاری و اقتصادی مجاز بکار گرفته می شود، ضمنا سود متعلقه نیز در ایام مختلف متفاوت است. آیا این کار شرعا مشکلی ندارد؟