پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

قطع دستگاه پزشکی از بیمار
قطع دستگاه پزشکی از بیمار
بیماری که بر اساس دانش پزشکی امروز، امیدی به شفا و یا بهبود او وجود ندارد و با استفاده از دستگاه ممکن است چند روز بیشتر زنده بماند، آیا به منظور کوتاه کردن مدت درد و رنج بیمار، استفاده نکردن از دستگاه یا قطع آن جایز است؟
حکم نماز در وطن اصلی و محل زندگی جدید
حکم نماز در وطن اصلی و محل زندگی جدید
شخصی از وطن خود به شهر دیگری رفته است و می خواهد چند سال در شهر جدید زندگی کند و نیز احتمال می دهد دوباره برای زندگی به وطن خویش برگردد، اگر به صورت هفتگی برای دیدن اقوام به وطن خود برود، حکم نماز او در این دو شهر چیست؟
تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شریک
تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شریک
ما در خانه ارثی زندگی می‌کنیم، کدورتی بین ما و بعضی از وارثان وجود دارد، اگر بعضی از ورثه، ابراز عدم رضایت کنند با توجه به این که شراکت به صورت مشاع است، زندگی کردن و نماز خواندن در این خانه برای ما چه حکمی دارد؟