پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

حکم نماز در وطن اصلی و محل زندگی جدید
حکم نماز در وطن اصلی و محل زندگی جدید
شخصی از وطن خود به شهر دیگری رفته است و می خواهد چند سال در شهر جدید زندگی کند و نیز احتمال می دهد دوباره برای زندگی به وطن خویش برگردد، اگر به صورت هفتگی برای دیدن اقوام به وطن خود برود، حکم نماز او در این دو شهر چیست؟
تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شریک
تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شریک
ما در خانه ارثی زندگی می‌کنیم، کدورتی بین ما و بعضی از وارثان وجود دارد، اگر بعضی از ورثه، ابراز عدم رضایت کنند با توجه به این که شراکت به صورت مشاع است، زندگی کردن و نماز خواندن در این خانه برای ما چه حکمی دارد؟
حکم ماهی که در آب مرده
حکم ماهی که در آب مرده
ماهی پرورشی بار اول از استخر اصلی به وسیله سطل یا تور به ماشین مخصوص حمل (اکسیژن دار) منتقل می شود و دوباره از ماشین به داخل یک ظرف نگهداری ماهی (اکسیژن دار) در مغازه منتقل می شود اگر ماهی در یکی از این ظرف ها و در آب بمیرد، حلال است؟