สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสู่งจดหมายยังประธานาธิบดี

กรณีความคืบหน้าของการเจรจาว่าด้วยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่าน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ตอบจดหมายของ  ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน โรฮานีย์ ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรณีความคืบหน้าของการเจรจาว่าด้วยเรื่องนิวเคลียร์  พร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณคณะเจรจาว่าด้วยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านว่า  แน่แท้ ด้วยความโปรดปรานของพระผู้อภิบาล  ด้วยการวิงวอน และด้วยแรงสนับสนุนของประชาชาติอิหร่าน อันเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในครั้งนี้   และการยืนหยัดต่อสู้และต้านทานกับความตะคละทั้งหลาย  จะต้องเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดแนวทางอันเที่ยงตรงในการขับเคลื่อนของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในด้านนี้ตลอดไป   

เนื้อความในจดหมายของประธานาธิบดีและท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามมีดังนี้


بسم‌الله الرحمن الرحیم 

ด้วยพระนามของอัลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาปราณียิ่งเสมอ


เรียน ฯพณฯ ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี (ขอพระองค์ทรงคุ้มครองท่าน) 


ด้วยสลามและการสรรเสริญอันเปี่ยมล้น


 ขอขอบคุณแด่พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเกรียงไกร    ในเดือนแรกของการเริ่มต้นภารกิจของรัฐบาลแห่งความหวังและการบริหารจัดการ  และลูกหลานแห่งการปฏิวัติของท่าน   ในการเจรจาที่สลับซับซ้อนครั้งนี้     สามารถพิสูจน์ถึงสัจธรรมในสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่านในประเด็นนิวเคลียร์ในเวทีระดับนานาชาติ  อันเป็นก้าวแรกที่ประสพความสำเร็จในสิทธิครอบครองนิวเคลียร์เพื่อสันติและสิทธิในการเพิ่มสมรรถนะยูเรเนี่ยมของอิหร่าน อันเป็นที่ถูกยอมรับของมหาอำนาจโลก (ที่มีความพยายามปฏิเสธในเรื่องนี้มานานนับปี)  และวิธีการเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตที่จะต้องปกป้องไว้ อันสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนา และความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตสืบไป  


การได้รับเตาฟีกในการเจรจาครั้งนี้ บ่งชี้ว่า  ด้วยการเคารพและระมัดระวังในพื้นฐานหลักทุกด้านและขอบเขตเส้นสีแดงของระบอบ  และด้วยการนำเสนอหลักการเชิงตรรกะและหลักการเชิงเหตุและผลถึงจุดยืนของประชาชาติอิหร่าน  อีกทั้งเป็นการอิตมาม ฮุจญัต ข้อพิสูจน์  เหนือประชาคมโลก  ที่สามารถเรียกร้องให้มหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ต้องหันมาให้การเคารพในสิทธิของประชาชาติอิหร่าน  และในก้าวต่อไป ก็จะสามารถก้าวมั่นอย่างมั่นคงในการเจรจาครั้งสุดท้ายเพื่อยุติข้อคัดแย้งครั้งต่อไป


 แน่แท้ ความสำเร็จครั้งนี้ บังเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้อภิบาล  ด้วยการชี้นำของท่านผู้นำสูงสุดของระบอบ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากประชาชาติอิหร่านอย่างเต็มที   และด้วยเตาฟีกครั้งท้ายสุดที่ได้รับการชี้แนะและชี้นำจากท่านอย่างสม่ำเสมอ  และการสนับสนุน การช่วยเหลือของพี่น้องประชาชาติผู้ทรงเกียรติและผู้อดทนแห่งอิหร่าน 

ผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเบื้องต้นของการบรรลุข้อตกลงครั้งนี้  คือ การยอมรับในสิทธิอันชอบธรรมของนิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่าน และสามารถปกปักษ์รักษาความสำเร็จด้านนิวเคลียร์ของลูกหลานในผืนแผ่นดินนี้  ในขณะเดียวกัน การคว่ำบาตรที่อธรรมต่างๆก็ได้ยุติลง    ส่วนหนึ่งของแรงกดดันที่ผิดกฎหมาย ในการถูกคว่ำบาตรฝ่ายเดียวก็ได้รับการผ่อนคลายลง   และในความเป็นจริงมันเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายขององค์กรการคว่ำบาตร     อันเป็นผลพวงจากความสามารถของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน   และการยืนหยัดของประชาชาติผู้ยิ่งใหญ่นั้นเอง    ซึ่งทำให้มหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายได้บทสรุปว่า การคว่ำบาตร และการกดดัน จะไม่บังเกิดผลใดๆทั้งสิ้น และจะไม่บรรลุผลดังที่ตั้งมั่นไว้อย่างแน่นอน   ดังที่อิหร่านได้ประกาศตั้งแรกเริ่มแล้วว่า  แนวทางในการบรรลุข้อตกลงนั้น จะไม่มีหนทางและแนวทางใดอีก เว้นแต่ การเคารพฝ่ายตรงกันข้ามและการเจรจาอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่ง ที่ฝ่ายตรงกันข้ามเข้าใจล่าช้าในสิ่งเหล่านี้  ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า  การบรรลุข้อตกลงครั้งนี้ จะยังคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งหลายในภูมิภาค   จะก่อให้เกิดสันติภาพ และความเจริญก้าวหน้าของโลก เพื่อเสริมสร้างแนวทางแห่งชัยชนะ –และจะมีชัยตลอดไป 


ชัยชนะและความสำเร็จที่ได้รับความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีแด่ ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  และต้องขอบคุณในการชี้แนะ  การชี้นำและการสนับสนุนของ ฯพณฯ  และขอขอบคุณ ยกย่อง แรงสนับสนุนอย่างล้นเหลือของประชาชาติผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิหร่าน  ขอเทิดเกียรติ และระลึกเหล่าบรรดาชูฮาดาอ์ผู้พลีในแนวทางของนิวเคลียร์  และข้าพเจ้าขอสาบานตนอีกครั้งหนึ่งด้วยการเคารพนับถือในพันธะสัญญาอันบริสุทธิ์ใจของรัฐบาลในการรับใช้ประชาชาติอิหร่านอย่างซื่อสัตย์  และข้าพเจ้าพึงประสงค์ในคำวิงวอน และดุอาอ์อันสิริมงคลจาก ฯพณฯ อยู่เสมอ และประชาชาติอิหร่านทุกท่าน 


ฮาซัน โรฮานีย์ 

24   พฤศจิกายน 2556   

 

เนื้อความของจดหมายที่ท่านผู้นำสูงสุด ส่งถึงประธานาธิบดีอิหร่านมีดังนี้

ด้วยพระนามของพระองค์ 


 ความสำเร็จที่ท่านได้กล่าวเขียนมานั้น ควรคู่ต่อการยกย่องชื่นชม  และขอแสดงความยินดี และขอบคุณคณะเจรจาว่าด้วยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านและบรรดาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินการที่ชาญฉลาดในครั้งต่อไป 


แน่แท้ ด้วยความโปรดปรานและพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้อภิบาล  ด้วยการวิงวอน ดุอาอ์  และด้วยแรงสนับสนุนของประชาชาติอิหร่าน เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ และในอนาคตก็เช่นกัน  อินชาอัลลอฮ์

 การยืนหยัดต้านทานและต่อสู้กับความตะคละทั้งหลายนั้น  จะต้องเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดแนวทางอันเที่ยงตรงในการขับเคลื่อนของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในด้านนี้ตลอดไป  ซึ่งมันก็จะเป็นเช่นนี้เสมอ   อินชาอัลลอฮ์

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

24   พฤศจิกายน 2556   


700 /