สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มัจญลิซ ไว้อาลัยท่านอิมามอะลี(อ) ณ. ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)

เนื่องในวาระครบรอบคล้ายวันที่ท่านอิมาม อะลี(อ

เนื่องในวาระครบรอบคล้ายวันที่ท่านอิมาม อะลี(อ) ถูกฝันศีรษะ  ได้มีการจัดมัจญ์ลิซไว้อาลัยท่านอิมามุตตะกีน  อะมีรุลมุอ์มีนีน์  ณ. ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)  โดยมีท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามและพี่น้องประชาชนเข้าร่วม


มัจญลิซไว้อาลัยอิมามุตตะกีน ท่านอะมีรุลมุอ์มีนีน(อ) เริ่มขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการนมาซซุฮริและอัศริ 


700 /