สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

การเสียชีวิตของบิดามุฮันดิส ตุรกอน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ จากการเสียชีวิตของบิดามุฮันดิส ตุรกอน


ใจความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้


ด้วยนามของพระองค์

เรียนท่านมุฮันดิส ตุรกอน


ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งจากการเสียชีวิตของบิดาที่มีเกียรติ์ ผู้เป็นบิดาของชะฮีดสองท่าน  แด่ท่านและญาติพี่น้องของท่าน และข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านมัรฮูมได้รับความเมตตา ความมัฆฟีเราะฮ์จากพระผู้อภิบาลและในวันกิยามัตฟื้นคืนชีพพร้อมกับลูกชายทั้งสองที่เป็นชะฮีดด้วยเถิด 


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

28   สิงหาคม 2557 


700 /