สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามประกาศใช้ แผนนโยบายทั่วไป

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามประกาศใช้ แผนนโยบายทั่วไปด้าน "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามประกาศใช้   แผนนโยบายทั่วไปด้าน "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

   ความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก /  ส่งเสริมฐานะและปรับปรุงวิถีชีวิตของอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการและการจ้างงานของผู้สำเร็จการศึกษา

    ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ประกาศใช้ แผนนโยบายทั่วไปด้าน "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”    ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา ที่หนึ่ง ข้อที่ 110 และหลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกับคณะมัจญมะอ์ ตัสคีส มัศลาฮาเตนีศอม 

เนื้อความของนโยบายทั่วไปด้าน “ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ที่แจ้งให้กับคณะบริหารทั้งสามฝ่ายและ มัจญมะอ์ ตัสคีส มัศลาฮาเต นีศอม มีดังนี้


بسم‌ الله‌ الرحمن  الرحيم       
‌แผนนโยบายทั่วไปด้าน "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ( ระบบการศึกษาชั้นสูง  การวิจัยและเทคโนโลยี)
1    ความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโลก  โดยเน้นย้ำ ในประเด็น

 1.1   การสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การพัฒนานวัตกรรมและและการพัฒนาเชิงทฤษฎี

1.2    การยกระดับฐานะของประเทศในระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำให้อิหร่านกลายเป็นขั้วใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกอิสลาม

1.3  การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและการวิจัยพื้นฐาน 

1.4  วิวัฒนาการและยกระดับการพัฒนาด้านมนุษย์ศาสตร์ โดยเฉพาะการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักคำสอนทางศาสนาและหลักการพื้นฐานของการปฏิวัติอิสลาม  ด้วยการ
เสริมสร้างสถานะและฐานะภาพของวิทยาศาสตร์  สรรหาบุคคลที่มีความสามารถและแรงจูงใจ  ปรับปรุงและบูรณาการสาระของตำรา  วางโปรแกรมและวิธีการสอน และการปรับปรุงเชิงคุณภาพและปริมาณของสถาบันและศูนย์การวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.5   การบรรลุซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง โดยการกำหนดแผนงานและนโยบายพิเศษ

2       เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและโครงสร้างของการศึกษาและการวิจัยในประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์และความเจริญรุ่งเรืองทางวิทยาศาสตร์  โดยเน้นในประเด็น

2.1  การจัดการความรู้และบูรณาการการวิจัยและนโยบาย  การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตรวจสอบในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   การพัฒนาในตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง  และการอัปเดตทางวิทยาศาสตร์โดยรวมของประเทศ  โดยคำนึงถึงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคในระดับภูมิภาคและระดับโลก

2.2   การปฏิรูปการรับสมัครนักศึกษา และใส่ใจเป็นพิเศษในความสามารถและความสนใจของนักเรียนนักศึกษาในการเลือกสาขาการศึกษา  และการรับเพิ่มนักศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

2.3  เสริมสร้างกฎระเบียบและการกำกับดูแลระบบ การประเมินการตรวจสอบและการจัดอันดับในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.4  เสริมสร้างกฎระเบียบของระบบสถิติแห่งชาติ  เสริมสร้างระบบข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  การศึกษาวิจัยและเทคโนโลยีโดยรวมและมีประสิทธิภาพ

2.5  สนับสนุนการจัดตั้งและการพัฒนาเมืองและสวนสาธารณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.6  การกระจายความเท่าเทียมกันของโอกาสและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการศึกษาและการวิจัยในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั่วประเทศ

2.7  การสรรหาปัญญาชน  การอบรมสั่งสอนผู้ที่มีศักยภาพและความสามารถที่โดดเด่น การรักษาและดึงดูดทรัพยากรมนุษย์

2.8   เพิ่มงบประมาณการศึกษาวิจัยอย่างน้อย 4% ของ จีดีพี ภายใน  โดยสิ้นสุดปี  1404 โดยเน้นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรและผลผลิตที่ดีขึ้น

3   กำกับการดูแลรากฐาน ค่านิยม จริยธรรม มาตรฐาน และระบบการศึกษาชั้นสูง การวิจัยและเทคโนโลยีและผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยอิสลาม โดยเน้นในประเด็น

3.1   ความพยายามที่จะส่งเสริมหลักการอบรมตัรบียะห์อิสลามศึกษาควบคู่กับการศึกษาและการวิจัย  ส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตวิญญาณของนักศึกษาวิจัย  การรับรู้ สันทัดและความมีชีวิตชีวาทางการเมืองของพวกเขา

3.2   การฝึกอบรมครูและนักเรียนนักศึกษาให้มีความเชื่อในศาสนาอิสลาม  มีศีลธรรม  ปฏิบัติตามบทบัญญัติของอิสลาม  ยึดมั่นในการปฏิวัติอิสลามและมีความรักความสนใจในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ

3.3   รักษากฎระเบียบหลักคำสอนของอิสลาม คุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคม และใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4    เสริมสร้างความมุ่งมั่นแห่งชาติ และเพิ่มความเข้าใจของสังคมที่มีต่อความสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.1   เสริมสร้างและขยายการเคลื่อนไหวของวาทกรรมทางการผลิตวิทยาศาสตร์และการผลิตซอฟแวร์ในประเทศ

4.2  ส่งเสริมจิตวิญญาณของความสุข ความหวัง ความมั่นใจในตนเอง นวัตกรรมในระบบ ความกล้าหาญทางวิทยาศาสตร์  การทำงานของชุมชนและมีจิตสาธารณะ 

4.3   จัดตั้งโต๊ะเสวนาเชิงทฤษฎี  เสริมสร้างวัฒนธรรมทางธุรกิจและฐานความรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการวิพากษ์ความคิด  และการเปิดกว้างทางวิทยาศาสตร์ 

4.4   ส่งเสริมฐานะและปรับปรุงวิถีชีวิตของอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการและการจ้างงานของผู้สำเร็จการศึกษา

4.5   ฟื้นฟูประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวมุสลิมและการเรียนรู้แบบอย่างจากบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.6   การพัฒนาของการสนับสนุนอย่างมีเป้าหมายทางวัตถุและจิตวิญญาณให้กับปัญญาชน และผู้สร้างนวัตกรรมในด้านการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5   เสริมสร้างการวิวัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาวิจัยชั้นสูง  เทคโนโลยีและภาคส่วนอื่น ๆ โดยเน้นย้ำในประเด็น

5.1  เพิ่มการมีส่วนร่วมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชาติ  เพิ่มอำนาจแห่งชาติและปรับปรุงประสิทธิภาพ 

5.2   การสนับสนุนทางการเงินและทางจิตวิญญาณของกระบวนการของการแปลงความคิดที่เป็นผลิตภัณฑ์และเพิ่มส่วนแบ่งของการผลิต   และการบริการที่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และเทคโนโลยีภายใน โดยมีเป้าหมายของการบรรลุหุ้น 50% ของจีดีพี 

5.3   เสริมสร้างความเข้มแข็งและความลุ่มลึกเชิงคามสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาศาสนากับมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธิ์อย่างต่อเนื่อง

5.4  ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการจ้างงานและการปรับระดับและสาขาวิชา  ด้วยแผนครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์โดยรวมของประเทศ และความต้องการของการผลิตและการจ้างงาน

5.5   ระบุลำดับความสำคัญของการศึกษาและการวิจัยโดยคำนึงถึงจุดเด่น  ศักยภาพและความสามารถและความต้องการของประเทศ และข้อบังคับในการบรรลุซึ่งเป็นที่หนึ่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค

5.6    สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาและจิตวิญญาณ  และสร้างความสมบูรณ์ในโครงสร้างขั้นพื้นฐาน กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

5.7   เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการกุศลและการอุทิศตนในด้านนี้

5.8   การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการสื่อสารระดับชาติและระหว่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของบริษัทในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และขยายความร่วมมือในทุกระดับของภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนโดยเฉพาะในประเทศอิสลาม

6   ขยายความร่วมมือและการปฏิสัมพันธ์ในทุกระดับของภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนโดยเฉพาะกับชาติต่างๆ และ ศูนย์เทคนิคในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกอิสลาม พร้อมกับการเสริมสร้างความเป็นอิสระของประเทศ โดยเน้นย้ำในประเด็น

6.1   การพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการที่วางอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสนับสนุนการผลิตและการส่งออกของความรู้พื้นฐาน โดยอาศัยเทคโนโลยีท้องถิ่นในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการได้เปรียบและความสามารถที่จะปฏิรูปการนำเข้าและส่งออกของประเทศ 

6.2    ความพยายามที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ในการออกแบบและสร้างกำลังการผลิตในประเทศ โดยอาศัยตลาดระดับชาติในการบริโภคสินค้านำเข้า

6.3   ใช้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคของชาวอิหร่านในต่างประเทศ และดึงดูดผู้เชียวชาญและนักวิจัยที่โดดเด่นและนักวิจัยจากประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะในประเทศอิสลามตามความต้องการ

6.4   การทำให้อิหร่านกลายเป็นศูนย์กลางของเอกสารทางวิทยาศาสตร์และดึงดูดผลงานด้านการวิจัยของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจากประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศในโลกอิสลาม


700 /