สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ประกาศแต่งตั้งตัวแทนวะลียุลฟะกีห์ประจำหน่วยงานฮิลาลอะห์มัรแห่งชาติ

ท่านผู้นำสูงสุดประกาศแต่งตั้ง ฮุจญตุลอิสลามมุอิซซีย์ เป็นตัวแทนวะลียุลฟะกีห์ประจำหน่วยงานฮิลาลอะห์มัรแห่งชาติ

ท่านผู้นำสูงสุดประกาศแต่งตั้ง ฮุจญตุลอิสลามมุอิซซีย์ เป็นตัวแทนวะลียุลฟะกีห์ประจำหน่วยงานฮิลาลอะห์มัรแห่งชาติ 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม มีคำสั่งประกาศแต่งตั้งให้ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน  เชค อับดุลฮูเซ็น มุอิซซีย์ เป็นตัวแทนวะลียุลฟะกีห์ประจำหน่วยงานฮิลาลอะห์มัรแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
คำสั่งแต่งตั้งจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามมีดังนี้

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาและปรานียิ่งเสมอ

ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน  เชค อับดุลฮูเซ็น มุอิซซีย์  
   
 สืบเนื่องจากการสูญเสียนักการศาสนาผู้มีความเมตตาและผู้มีจิตสาธารณะ  คือ ท่าน ฆัยยูรีย์  ที่ได้เหน็ดเหนื่อยรับใช้หน่วยงานฮิลาลอะห์มัรแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นระยะเวลาหลายปี และเป็นบ่อเกิดแห่งการรับใช้สังคมต่างๆนานาอย่างมากมาย  ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า ท่านเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสม อีกทั้งมีความรับผิดชอบในหน้าที่ในการรับใช้กลุ่มชนที่ขัดสนยากไร้ในสังคมทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรม  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอแต่งตั้งให้ท่านเป็นตัวแทนวะลียุลฟะกีห์ประจำหน่วยงานฮิลาลอะห์มัรแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านคนใหม่ 

มูลนิธิฮิลาล อะฮ์มัร จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อันสูงส่งในการสร้างจิตวิญญาณของความเชื่อมั่น ความหวังและความสงบมั่นทางจิตวิญญาณที่เหนื่อยล้ากับการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติทางธรรมชาติ อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ให้กับผู้ประสบความเดือดร้อน โดยไม่คำนึงถึงขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ศาสนาเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์  และสอดคล้องกับคำสั่งสอนและหลักคำสอนของอิสลามเป็นที่ตั้ง  

ด้วยการคำนึงถึงความสำคัญและศักยภาพทางวัตถุอันมั่นคั่งและจิตวิญญาณของหน่วยงานนี้ และด้วยความตระหนักถึงความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นของท่าน   ข้าพเจ้าหวังว่า ด้วยการชี้นำและการกำกับดูแลกิจการของท่าน จะสามารถเสริมสร้างและเผยแผ่หลักคำสอนที่มีค่าเหล่านี้ และวิถีชีวิตที่สงบสุข ในหมู่กลุ่มองค์กรที่ขึ้นอยู่กับฮิลาลอะฮ์มัร โดยเฉพาะเยาวชนหนุ่มสาวด้วยการเร่งรีบในความร่วมมือร่วมในการบริการรับใช้ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่นๆ อันเป็นหน้าที่ของฮิลาลอะฮ์มัรได้เป็นอย่างดี   

ข้าพเจ้าขอวิงวอนจากพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานเตาฟิกให้กับท่าน บรรดาเจ้าหน้าที่และพนักงานของฮิลาลอะฮ์มัรทุกท่านเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ซัยยิดอาลี คาเมเนอี
4   มกราคม 2558 

700 /