สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของอุมมุล ชะฮีด (มารดาของชะฮีด)  นาง คอลีลีย์ บุตรีของมัรฮูม อยาตุลลอฮ์ คอตามีย์

ใจความของสาส์นมีดังนี้


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


เรียน ภรรยาที่มีเกียรติและเคารพของมัรฮูมอยาตุลลอฮ์ คอตามีย์


ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการต่อการเสียชีวิตของบุตรีของท่าน อุมมุลชะฮีด ผู้เป็นมารดาของเหล่าชะฮีด  ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้เอกองค์อัลลอฮ์ทรงประทานความอดทนและการตอบแทนที่ดีงามแด่ท่านและญาติพี่น้องของท่าน   ขอพระองค์ทรงรวบรวมวิญญาณของท่านอยู่ร่วมกับบรรดาเอาลิยาอ์ของพระองค์และได้รับความเมตตาและความรอฮ์มัตจากพระองค์ด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

22    กุมภาพันธ์ 2558 


700 /