สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

กรณีการเสียชีวิตของมารดาประธานาธิบดีอิหร่าน


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของมารดา ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ฮะซัน โรฮานี  ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน


เนื้อความของสาส์นมีดังนี้


ด้วยพระนามของพระองค์


   เรียนท่าน ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ฮะซัน โรฮานี  ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจแด่ท่าน ครอบครัวและญาติพี่น้องท่านมัรฮูมะฮ์  ที่ได้สูญเสียมารดาสุดที่รักยิ่ง  ขอวิงวอนให้พระองค์ทรงประทานความเมตตา ความมัฆฟีเราะฮ์  และยกฐานันดรของมัรฮูมะฮ์ให้สูงขึ้นด้วยเถิด 


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

20   มีนาคม  2558 


700 /