สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มัจญ์ลิซ ชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(อ) คืนที่สาม

ชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  เจ้าหน้าที่ของประเทศและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมมัจญลิส ชะฮาดัต ท่านหญิงฟาตีมะห์ (อ)  ณ. ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ) 


มัจญลิสดังกล่าว มีพี่น้องประชาชนนับพันคน เข้าร่วม  บรรยายโดย  ฮุจญตุลอิสลาม วัล มุสลีมีน  อะกอ พานอฮียอน  ในประเด็น สองทฤษฎีแห่งอุดมการณ์และข้อเท็จจริง ในการบริหารจัดการสังคม ว่า  สัจธรรมกับอุดมการณ์เป็นแนวทางคู่กันซึ่งไม่อาจที่จะแยกกันได้  โดยอาศัยพื้นฐานจากหลักคำสอนของอิสลาม จึงสามารถรวมของทฤษฎีเหล่านี้เป็นหนึ่งเดียวกัน  


ท่านได้ชี้ถึงพันธะสัญญาแห่งการช่วยเหลือยังผู้ช่วยเหลือรับใช้ศาสนาของพระองค์   ความสัจจริงในทฤษฎีและมุมมองของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)ที่วางอยู่บนโลกทัศน์แห่งความจริงและหลักอิรฟาน   ว่า ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) มีความศรัทธามั่นในความช่วยเหลือของพระองค์ เนื่องจากตามพันธะสัญญาที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั้น ความช่วยเหลือจากพระผู้อภิบาลนั้นเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และสัจธรรมมีชัยเหนืออธรรม 


ฮุจญตุลอิสลาม ฟานอฮิยอน ถือว่า อัยยามุล ฟาตีมะห์ คือจุดสูงสุดแห่งการจาริกจิตวิญญาณ และกล่าวย้ำว่า  ท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)ทำการฟื้นฟูและปกป้องศาสนาของพระองค์สุดชีวิตเพื่อให้ประชาชาติหลุดพ้นจากสิ่งหลงทาง   อะกอ มุฮัมมัด ริฎอ ตอฮีรี เป็นผู้อ่านลำนำมุศีบัตและนำเพลงมะตั้ม ในการมัจญ์ลิสชะฮาดัตท่านหญิฟาตีมะห์(อ)ในคืนที่สาม 


มัจญิลสชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(อ) ณ. ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ) จัดขึ้นจนถึงวันศุกร์ที่ 27  มีนาคม 


700 /