สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามส่งสาส์นขอบคุณประชาชนที่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ประชาชาติอิหร่านอิสลาม ได้นำเสนอแบบอย่างที่น่าภาคภูมิใจ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นขอบคุณประชาชาติอิหร่านที่มีความชาญฉลาดและมุ่งมั่นในการตอบรับการเรียกร้องของระบอบอิสลาม และด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง เปี่ยมด้วยความเบิกบาน คึกคักและเร่าร้อน ได้สร้างความทรงจำแห่งประชาธิปไตยแบบศาสนาและแสดงภาพลักษณ์อันเจิดจรัสของตนให้กับทั่วโลกได้ประจักษ์เห็น  อีกทั้งได้กล่าวถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ พร้อมกับขอบคุณแทนประชาชนในการดำเนินการรับใช้อย่างสัตย์จริง  และย้ำถึงการ พัฒนาและความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน และการพัฒนาภายนอกอันเป็นวัตถุประสงค์พื้นฐานหลัก ว่า   รัฐสภาชุดใหม่ต้องแบกรับและรับผิดชอบภารกิจที่หนักอึ้งอย่างแน่นอน และหวังว่าจะสามารถรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อพระเจ้าและประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างเป็นรูปธรรม 

เนื้อหาของสาส์นท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามมีดังนี้  

بسم الله الرحمن الرحیم

     ขอขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรอบรู้และเกียรงไกรไพศาล ที่ประชาชนชาวอิหร่านผู้ชาญฉลาดและมีความมุ่งมั่นสามารถประสบความสำเร็จอีกครั้งในบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้  หลังจากชัยชนะการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน พวกเขาสามารถปรากฏตัวในคูหาการเลือกตั้งทั่วประเทศถึงสามสิบหกครั้ง ด้วยกับความมุ่งมั่น เร่าร้อน คึกคัก และเบิกบาน เป็นสิ่งที่น่าจดจำอย่างยิ่ง และได้กำหนดชะตากรรมของประเทศในห้วงเวลาปัจจุบันที่มีความละเอียดอ่อน ด้วยการสรรหาผู้แทนของตน เข้าสู่สองสภาที่ทรงอิทธิพลและมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เป็นการแสดงถึงประชาธิปไตยแบบศาสนาในภาพลักษณ์อันเจิดจรัสของตนต่อประชาคมโลกให้ประจักษ์อีกครั้ง ประชาชาติอิหร่านอิสลาม ได้นำเสนอแบบอย่างที่น่าภาคภูมิใจ ด้วยกับการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ และถือเป็นโอกาสที่มีค่ายิ่ง สำหรับการเชิดชู และการให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งของประชาชน ต่อระบอบของประเทศ 

ถือว่าเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้า ที่จะต้องออกมาขอบคุณในการขานรับของประชาชนต่อระบอบการปกครองอิสลามอันยิ่งใหญ่ และวิงวอนขอจากพระผู้เป็นเจ้า ทรงตอบแทนและชี้นำประชาชนที่ออกมาแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ในวันศุกร์ที่ผ่านมา 

ข้าพเจ้าขอขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่รัฐบาล  ผู้ลงสมัครสมาชิกรัฐสภาและสภาผู้ชำนาญการทุกท่าน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอื่นๆในองค์กรและสำนักงานต่างๆ  ที่คอยบริการและรับใช้ประชาชน อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีชีวิตที่เรียบง่าย  การปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง  เห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง การยืนหยัดอย่างกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับการแทรกแซงจากต่างชาติ การแสดงปฏิกิริยาของนักปฏิวัติที่มีต่อแผนการร้ายจากศัตรูและผู้ทรยศ  การมีวิถีอุดมการณ์แห่งการต่อสู้ในภาคปฏิบัติ หรือกล่าวสรุปในหนึ่งประโยค คือ การทำงานเพื่อพระองค์และรับใช้ประชาชน(สรรพสิ่งถูกสร้างจากพระองค์) ถือเป็นนโยบายและพันธกิจในช่วงแห่งการดำรงตำแหน่งหน้าที่การงาน และจะต้องไม่ละเลยหรือทุจริตในหน้าที่ไม่ว่าจะกรณีใดๆ   

ช่วงเวลาที่สำคัญและละเอียดอ่อนเช่นนี้  ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ  จะต้องมีความระมัดระวังและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง  การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศคือเป้าหมายหลัก  ส่วนวาทกรรม แห่งความก้าวหน้าโดยไร้การปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราไม่อาจรับได้  ความเจริญก้าวหน้ามิได้หมายถึงการละลายตนไปกับชาติมหาอำนาจ  ดังนั้นการรักษาซึ่งศักดิ์ศรีและเอกลักษณ์ของชาติจะไม่สามารถบรรลุผลได้เว้นแต่การพัฒนาในทุกด้านทั้งภายนอกและภายในประเทศ  รัฐสภาชุดใหม่จะต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องสำคัญเหล่านี้  และหวังว่าสามารถที่จะรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อพระเจ้าและประชาชนได้จนเป็นที่ประจักษ์อย่างรูปธรรม

 ข้าพเจ้าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการเลือกตั้งครั้งยิ่งใหญ่ที่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย สมาพันธ์สื่อแห่งชาติ หรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระองค์ให้ทุกท่านประสบกับสำเร็จด้วยเถิด

ซัยยิดอาลี คาเมเนอี  

28  กุมภาพันธ์ 2559 

700 /