สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นท่านผู้นำสูงสุดถึงสภาผู้ชำนาญการ :

หน้าที่ยิ่งใหญ่ของสภาผู้ชำนาญการสูงสุด

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในวาระการเปิดประชุมวิสามัญสภาผู้ชำนาญการสูงสุด สมัยที่ 5 ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวแสดงความยินดีต่อบรรดาสมาชิกสภานี้ที่ได้รับความไว้วางใจและคัดเลือกจากประชาชน และท่านเน้นย้ำถึงความสำคัญของสภาที่สูงส่งนี้ เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกมาจากประชาชน ซึ่งหน้าที่ๆสำคัญนี้ ก็คือ การพิทักษ์รักษาตัวตนของอิสลามอย่างเข้มงวดและควบคุมกระบบการปฏิวัติอิสลาม อีกทั้งยังให้คำชี้แนะต่อองค์กรต่างๆในระบอบการปกครองนี้เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายอันสูงสุด

เนื้อหาของสาส์นฉบับนี้ของท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งได้อ่านโดยท่าน

ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน มุฮัมมะดี ฆุลพัยกานี หัวหน้าสำนักงานผู้นำสูงสุด เนื่องในวาระการเปิดประชุมวิสามัญสมัยที่ 5 ของสภาผู้ชำนาญการสูงสุด มีดังต่อไปนี้

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปราณียิ่งเสมอ

 

ประจวบเหมาะกับการเริ่มต้นการปฏิบัติงานของสภาผู้ชำนาญการในสมัยที่ 5 ของสภาแห่งนี้ ซึ่งตรงกับสัปดาห์คล้ายวันประสูติของท่านอิมามแห่งกาลสมัย(อิมามมะฮ์ดี)

 (ขอวิญญาณเราอุทิศเพื่อท่าน) เป็นนิมิตรหมายที่ดียิ่ง  ซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีและมั่นคงอีกทั้งมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นต่อการช่วยเหลือและการสนับสนุนของพระเจ้า และการระมัดระวังและความพึงพอใจและสัญญาของพระองค์ อีกทั้งยังตรงกันกับวันที่ 3 

เดือนโครดอด ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของชัยชนะในการยืนหยัดต้านทานและชูธงชัยโดยได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ ดังนั้น จำต้องรู้ถึงคุณค่าในปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์นี้ และจะต้องนำเอาไปเป็นบทเรียน

เราขอกล่าวขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเกียรติยศและทรงปรีชาญาณยิ่ง ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยม ที่ทรงประทานความสำเร็จให้กับประชาชาติที่ศรัทธา กล้าหาญและรักษาคำมั่นสัญญา ได้มีการจัดตั้งสภานี้อีกครั้งหนึ่ง และถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสาธารณรัฐอิสลามในการให้สัตยาบันทั่วไปกับประชาชน

เราขอกล่าวแสดงความยินดีต่อพวกท่านทั้งหลาย ที่ได้รับความไว้วางใจและคัดเลือกจากประชาชน และขออธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงรอบรู้และทรงมองเห็นยิ่ง ให้พวกท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในการรับใช้ต่อประเทศและประชาชนด้วยเถิด

ความสำคัญของสภาที่สูงส่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่วางไว้บนบ่าของสมาชิกที่คัดเลือกมา หนึ่งในหน้าที่อันสำคัญนั้น ก็คือ

การพิทักษ์รักษาตัวตนของอิสลามและควบคุมระบอบการปฏิวัติอิสลามอย่างเข้มงวดและชี้แนะต่อองค์การต่างๆของระบบการปกครองนี้พื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่สูงสุด 

การปฏิบัติหน้าที่อันหนักอึ้งนี้ จำต้องคำนึงถึงความเหมาะสมที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วการกำหนดเงื่อนไขที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น เป็นหน้าที่ของสภานี้ที่จะต้องรับผิดชอบ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ๆยิ่งใหญ่นัก :

การรู้จักถึงสถานะสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในโลกปัจจุบันนี้ ,การเพ่งสนใจต่อปรากฏการณ์ที่มีแรงดึงดูดของประชาธิปไตยแบบศาสนาจักร ท่ามกลางวิธีการต่างๆที่หลากหลายของระบอบการปกครองในโลก ทั้งรูปแบบระบอบจิตวิญญาณกับศาสนาจักรหรือประชาธิปไตย หรือตกเป็นเหยื่อของทั้งสองรูปแบบ 

,การเพ่งสนใจต่อบทบาทของความศรัทธาและหลักความเชื่อที่ได้รับมาจากวิทยาการอิสลาม ในการเลือกสรรของภาคประชาชน , การเพ่งสนใจต่อผลของการมีตักวาในปัจเจกบุคคลและทางการเมืองส่วนบุคคลของผู้นำสูงสุด ในการรักษาความไว้วางใจของประชาชน และสุขภาพ ความแข็งแรง และความมั่นคงของระบอบการปกครอง ฯลฯ 

สิ่งเหล่านี้ ต้องจำไว้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ต่างๆในสภาอันสูงส่งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยกับ บรรดานักนิติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อประชาชน ทุกๆส่วนของหน้าที่เหล่านี้ จะต้องมีการดำเนินการตามความเหมาะสมของประเทศและระบอบรัฐอิสลาม และยังเป็นการช่วยเหลือให้กับผู้นำสูงสุดต่อหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้

ท้ายนี้ ขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงประทานความสำเร็จให้กับพวกท่าน ผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย และข้าพเจ้าในการดำเนินตามแนวทางนี้ ซึ่งเป็นแนวทางของท่านอิมาม ผู้ล่วงลับ และเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่าน 

 

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

1 โครดอด 1395 (24 พฤษภาคม 2016)

700 /