สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นของท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามในพิธีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยที่ 10

การขับเคลื่อนเศรษกิจต้านทานและการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมอิสลาม

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในพิธีการเปิดประชุมรัฐสภาเป็นสมัยที่ 10 โดยกล่าวขอบคุณต่อบรรดาประชาชนที่ได้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจัดตั้งสภานิติบัญญัติ ซึ่งจะต้องมีดำเนินการขับเคลื่อนเศรษกิจต้านทานและการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมอิสลาม อีกทั้งยังต้องหลีกเลี่ยงจากการแบ่งฝ่าย และการถือว่าผลประโยชน์ตนเหนือผลประโยชน์ของส่วนรวม และท่านผู้นำยังกล่าวอีกว่า หน้าที่ทางกฏหมายของพวกท่าน ในฐานะนักปฏิวัติ ก็คือ  ่ การเป็นป้อมปราการในการต่อกรกับกลยุทธ ,แผนการ,การเรียกร้องที่มากเกินของฝ่ายชาติมหาอำนาจจอมอหังการ อีกทั้งยังต้องสร้างจุดยืนที่มั่นคงให้กับบรรดาประชาชนที่มีศรัทธาต่อการปฏิวัติอิสลาม

เนื้อหาของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมา (28 พ.ค) ได้อ่านโดยท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน มุฮัมมะดี ฆุลพัยกานี หัวหน้าสำนักงานผู้นำสูงสุด เนื่องในพิธีการเปิดประชุมสมัยที่ 10 ของรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้  

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณา ปราณียิ่งเสมอ

ในการเริ่มต้นปฏิบัติงานของรัฐสภาสมัยที่ 10 ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนชะอ์บานอันจำเริญนั้น ถือว่าเป็นเดือนแห่งจิตวิญญาณและการนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้า อีกทั้งเดือนแห่งการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ของอิสลาม  ข้าพเจ้าจึงขอกล่าวแสดงความยินดีต่อสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและพวกท่านทั้งหลายที่เป็นตัวแทนของประชาชนและยอมรับในภาระกิจต่างๆอันยิ่งใหญ่ อีกทั้งต่อบรรดาประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งตัวแทนของพวกเขา และขอกล่าวขอบคุณต่อพวกท่านในความเพียรพยายามที่จะกำหนดข้อกฏหมายต่างๆอย่างต่อเนื่อง   และทั้งหมดนี้นั้น มาจากพระมหากรุณาธิคุณและความโปรดปราน อีกทั้งความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้น เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือประเทศและประชาชนนี้โดยการจัดตั้งระบบการปกครองรัฐอิสลามนี้ขึ้นมา และเราไม่อาจสามารถตอบแทนบุญคุณนี้ได้ด้วยกับคำพูด

การออกมาใช้สิทธิ์อย่างมากมายของประชาชนชาวอิหร่านในการเลือกตั้งรัฐสภานิติบัญญัติที่สำคัญนี้ เป็นการให้สัตยาบันกับระบบการปกครองรัฐอิสลามอีกวาระหนึ่ง และเป็นการโต้ตอบต่อผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อรัฐอิสลามนี้ การรู้จักบุญคุณและความรู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่ คือ การรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อบรรดาประชาชน ซึ่งหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลาย ในวันนี้นั้นมีมากกว่าและหนักกว่าชุดก่อนหน้านี้เสียอีก 

การสาบานตนของสมาชิกรัฐสภาที่จะมีการปฏิบัติกันในช่วงแรกของสภานั้น  จะต้องเป็นการสาบานตนที่ตรงกันกับหลักศาสนบัญญัติ และมีการชี้แจงในหน้าที่รับผิดชอบต่างๆของสมาชิกรัฐสภา 

ท่านพี่น้องทั้งสุภาพบุรุษและสตรีที่เคารพ  จะต้องมีการปฏิบัติตามหลักนิติศาสตร์ด้วยกับ วิทยปัญญา,ปัญญา และความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งพวกท่านอยู่ในฐานะของผู้กำหนดและตรวจสอบข้อกฏหมาย อีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจต่อพระเจ้าและประชาชนอีกด้วย

ในขณะที่รัฐสภาชูรออิสลาม เป็นรัฐสภาที่มีฐานะที่พิเศษ "ในการบริหารกิจการงานของประเทศ"  

สถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ดุจดังพายุคลื่นกระหน่ำ และวิกฤติระหว่างประเทศของฝ่ายชาติมหาอำนาจจอมอหังการ และพันธมิตรของพวกเขา ทำให้ประเทศอิหร่านอิสลามต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน การมีอำนาจของประเทศในการตอบโต้กับสถานการณ์เช่นนี้ ด้วยกับความชาญฉลาดและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบรรดาเจ้าหน้าที่ทุกๆคน  และหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายนั้น คือ การทำให้รัฐสภาเป็นป้อมปราการในการป้องกันแผนการหลอกลวงและกลยุทธของฝ่ายชาติมหาอำนาจจอมอหังการ อีกทั้งยังต้องสร้างจุดยืนที่มั่นคงให้กับบรรดาประชาชนอีกด้วย 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้านทาน เป็นภาระหน้าที่ๆสำคัญของรัฐสภาที่ต้องเพียรพยายามอย่างมากและการส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลามให้กว้างขวางและเข้าสู่จุดลึก คือ สองภาระหน้าที่ๆเร่งด่วนของสภาแห่งนี้ในการดำเนินการต่อไป

อีกภาระหน้าที่ๆสำคัญหนึ่ง หมายถึง ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมีอำนาจ,ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ จะต้องเป็นการประกันในการยืดหยัดต่อความยุติธรรมทางสังคมและความเป็นอิสระภาพและการพัฒนาก้าวหน้าของประเทศ การรู้จักถึงหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ คือ หน้าที่ๆสำคัญของสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ที่จะต้องรับผิดชอบ

บรรดาสมาชิกรัฐสภาที่เคารพ ข้าพเจ้าอยากขอฝากให้พวกท่านทั้งหลายนั้น  จงมอบหมายความไว้วางใจต่อพระผู้เป็นเจ้า และมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อสัญญาต่างๆของพระองค์ ในแนวทางที่เที่ยงตรงนี้ และจงหลีกเลี่ยงจากการแบ่งพรรคแบ่งพวก และการถือเอาผลประโยชน์ของตนเองเหนือผลประโยชน์ของผู้อื่น 

และข้าพเจ้าขอกล่าวขอบคุณต่อบรรดาสมาชิกรัฐสภาสมัยที่แล้ว โดยเฉพาะท่านประธานรัฐสภาและคณะกรรมาธิการบริหาร  อีกทั้งบรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเลือกตั้งครั้งนี้ ด้วย

 และข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานความสำเร็จให้กับพวกท่านทั้งหลาย พร้อมทั้งกล่าวสลามไปยังท่านอิมามแห่งกาลสมัย  (อิมามมะฮ์ดี ) (ขอวิญญาณของพวกเราอุทิศเพื่อท่าน) และรำลึกถึงอิมามผู้ล่วงลับ  ,บรรดาชะฮีด และทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตแนวทางแห่งการปฏิวัตินี้

 

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะฮ์มาตุลลอฮิ วะบะรอกาตุฮ์

ซัยยิด อะลี คาเมเนอี 

7 โครดอด 1395 

 

700 /