สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามประกาศใช้ “นโยบายครอบครัว”

“ครอบครัว” อาศัยวรรคของมาตรา 110 รัฐธรรมนูญ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ประกาศใช้นโยบายรวมของ “ครอบครัว” อาศัยวรรคของมาตรา 110 รัฐธรรมนูญ  หลังจากที่ได้ทำการปรึกษาหารือกับสภามัจญฺมะอฺ ตัสคีส มัศลาฮัต นิศอม

 

بسماللهالرحمنالرحیم

นโยบายครอบครัว

ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมและรากฐานที่สำคัญของอิสลาม เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางจิตวิญญาณของมนุษย์ และส่งเสริมสุขภาพจิตและการเจริญเติบโตของประเทศและพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของระบอบการปกครอง และควรกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของระบอบไปที่ :

1. การสร้างสังคมแห่งครอบครัวครอบควรมุ่งเน้นเสริมสร้างและความแข็งแกร่งของสถาบันครอบครัว และวางกลไกหลักวางอยู่บนพื้นฐานของตัวอย่างครอบครัวอิสลามในฐานะเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาและศูนย์การศึกษาอิสลามให้แก่ลูกหลานและศูนย์สุขภาพจิต

2. การคำนึงถึงครอบครัวเป็นแกนในข้อบังคับทางกฎหมายและกฎระเบียบ การวางแผน นโยบายการบริหารและระบบการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง 

3. สร้างฟังก์ชั่นการสื่อสารของครอบครัวและมัสยิดเพื่อปกป้องและส่งเสริมเอกลักษณ์อิสลามและเอกลักษณ์ของชาติและคุ้มครองครอบครัวและสังคม

4. จัดตั้งขบวนการขับเคลื่อนแห่งชาติที่ครอบคลุมในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการแต่งงานที่ประสบความสำเร็จและเรียบง่ายสำหรับเยาวชนหนุ่มสาวและสำหรับบุคคลที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมที่จะแต่งงานและสร้างครอบครัว และการปฏิเสธการครองโสดในสังคมโดยการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบในการบริหาร  และส่งเสริมสนับสนุน และสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของประเพณีการสร้างครอบครัวที่สูงส่งตามแบบอย่างแห่งพระผู้เป็นเจ้า  

5. การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและยกระดับทุนทางสังคมที่วางอยู่บนพื้นฐานของความพึงพอใจความเป็นธรรม บริการ  ความเคารพและความรักและความเมตตาด้วยการให้ความสำคัญกับ : 

- การใช้ขีดความสามารถของการศึกษาแบบบูรณาการ การอบรมการศึกษาและการสื่อสารแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แข็งแกร่งมากขึ้น  

- สร้างวัฒนธรรมและเสริมสร้างการปฏิสัมพันธ์ทางจริยธรรม

-  จัดการกับสงครามเย็นของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ต้องการทำลายบิดเบือนของความสัมพันธ์ในครอบครัว และขจัดอุปสรรค์ความท้าทายความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

- ห้ามเผยแพร่รายการที่ก่อกวนค่านิยมครอบครัว 

- สร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของสมาชิกในครอบครัว และการอยู่ร่วมกันและการใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพโดยรวมของครอบครัวในการพักผ่อนหย่อนใจ 

6. นำเสนอต้นแบบและแบบอย่างของครอบครัวอิสลามและส่งเสริมสนับสนุนวิถีแห่งอิสลาม-อิหร่าน  ด้วยการ : 

- ส่งเสริมค่านิยมอันสูงส่งและประเพณีที่ดีงามในการแต่งงานและครอบครัว

- เน้นย้ำค่านิยมทางศีลธรรมและการกำจัดสิ่งที่งมงายในเรื่องนี้ 

- การต่อสู้กับชนชั้นสูงและการฟุ่มเฟือยและการบริโภคนิยมแบบตะวันตก 

- ฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มต้นแบบ และเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีของพวกเขาและป้องกันการก่อตัวของกลุ่มต้นแบบที่ไม่เหมาะสม 

7. ทบทวนและแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายและการพิจารณาคดีด้านครอบครัวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตามความต้องการของครอบครัว  และแก้ไขข้อพิพาทในช่วงเริ่มต้นโดยอนุญาโตตุลาการ และสร้างความยุติธรรมและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการบังคับใช้กฎหมาย การพิจารณาคดีและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพและเสริมสร้างสถาบันครอบครัว 

8. สร้างแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีและคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงในสังคมแบบอิสลาม 

9. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในครัวเรือนโดยการเสริมสร้างศักยภาพของพวกเขาเพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาในด้านการจ้างงาน การแต่งงานและที่อยู่อาศัย

10. การให้คำปรึกษา การจัดระเบียบและการศึกษาก่อน ระหว่างและหลังจากการสร้างครอบครัวและการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงที่วางอยู่บนพื้นฐานของหลักศาสนาอิสลาม-อิหร่าน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว

11 . เสริมสร้างและส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมเพื่อความก้าวหน้าของเป้าหมายและแผนงานต่างๆของชาติในทุกภาคส่วนทั้งในด้านครอบครัว วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศ 

12. สนับสนุนปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของภรรยา บทบาทของแม่และแม่บ้านและบทบาททางเศรษฐกิจของบิดา เศรษฐกิจของบุรุษชาย และการอบศึกษาและความรับผิดชอบทางจิตวิญญาณของสตรีและบุรุษและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและผู้ชายในความรับผิดชอบต่อครอบครัว การปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว  บทบาทและภารกิจของตน 

13. การป้องกันความเสียหายทางสังคมและปัจจัยสร้างความสั่นคลอนของสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของการหย่าร้าง และการชดเชยความเสียหายจากเรื่องดังกล่าว ด้วยการศึกษาวิจัยผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการหย่าร้างและความล้มเหลวของครอบครัวและสร้างวัฒนธรรมแห่งความน่าเกลียดของการหย่าร้าง 

14. ให้การคุ้มครองทางกฎหมาย เศรษฐกิจและวัฒนธรรมต่อครอบครัวที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำครอบครัว และส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการแต่งงานของพวกเขา 

15. คำนึงถึงวิธีการในการสนับสนุนและส่งเสริมที่เหมาะสม เพื่อการเคารพผู้สูงอายุในครอบครัวและสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพร่างกายและอารมณ์จิตใจของพวกเขา

16. สร้างกลไกที่จำเป็นในการยกระดับพัฒนาสุขภาพโดยรวมของครอบครัว โดยเฉพาะความปลอดภัยของสตรีผู้ตั้งครรภ์และเพิ่มยอดจำนวนของการคลอดบุตรเพื่อให้เป็นสังคมของเยาวชนหนุ่มสาวที่มีสุขภาพดี ไดนามิกและเจริญรุ่งเรือง

 

700 /