สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

" การทำลายป่าไม้ สิ่งแวดล้อมและพืชพรรณ เป็นการทำลายผลประโยชน์ของชาติ”

เนื่องในวโรกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและสัปดาห์ทรัพยากรธรรมชาติ ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ปลูกต้นกล้าผลไม้ทั้งสองต้น

หลังจากนั้น ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันวิลาดัต (ประสูติ) ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) ต่อประชาชาติอิหร่านและท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การดำรงอยู่ของท่านอิมามฮุเซนนั้น เป็นศูนย์กลางของความรักของประชาชาติอิหร่านและประชาชาติมุสลิมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชีอะฮ์ หรือซุนนีก็ตาม

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การปลูกต้นไม้ เป็นการขับเคลื่อนทางศาสนาและการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านกล่าวเสริมว่า “แน่นอนว่า การรักษาและการอนุรักษ์ต้นไม้ เป็นการกระทำที่สำคัญอย่างมากที่ควรจะต้องระมัดระวังอย่างมาก”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การมีอยู่พืชพันธุ์ เป็นการทำให้จิตวิญญาณมีความสะดวกสบาย การพิทักษ์รักษาร่างกายมนุษย์ และเป็นแหล่งปัจจัยยังชีพที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทาน รวมทั้งครอบคลุมในทุกด้านสำหรับมนุษย์ทุกคนอีกด้วย โดยท่านผู้นำได้เน้นย้ำว่า “ด้วยเหตุนี้เอง การทำลายป่าไม้ สิ่งแวดล้อมและพืชพรรณ เป็นการทำลายผลประโยชน์ของชาติ และการทำลายป่าไม้เพื่อปลูกสิ่งก่อสร้าง ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชาติอย่างแน่นอน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ปฏิเสธการมีมุมมองที่ปรุงแต่งและเป็นชายขอบเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าประเด็นนี้ เป็นหนึ่งในประเด็นหลักของประเทศ โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “หนึ่งในการกระทำที่จริงจังในการรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การรักษาทั้งสองความมั่งคงอันยิ่งใหญ่และแหล่งสำรองที่สำคัญของชาติ ได้แก่ น้ำ และดิน และการหลีกเลี่ยงจากการปฏิบัติที่สิ้นเปลืองในเรื่องนี้ ซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่ จะต้องคำนึงถึงคำแนะนำของเหล่าผู้เชี่ยวชาญ”

การคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นอีกประเด็นที่ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การไม่ให้ความสนใจยังประเด็นนี้ เป็นการก่อความเสียหายต่อผลประโยชน์ของชาติ  โดยท่านกล่าวว่า “ในอิสลาม การล่าสัตว์ในกรณีที่มีความจำเป็นถือว่าเป็นที่อนุญาต และนอกเหนือจากนี้  ไม่ถือว่าเป็นที่อนุญาต แม้แต่การเดินทางเพื่อล่าสัตว์ก็ถือว่า เป็นการเดินทางที่ต้องห้าม ด้วยเหตุนี้เอง จะต้องมีความจริงจังในการหลีกเลี่ยงจากการล่าสัตว์ที่ไม่เป็นที่อนุญาตและจะต้องให้ความสำคัญต่อประเด็นการคุ้มครองสัตว์ป่าอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังถือว่า องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตร มีหน้าที่ในการป้องกันจากการเปลี่ยนแปลงที่ดินทางเกษตรกรรม โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “การกระทำนี้ เป็นการสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของชาติและที่ดินทางเกษตรกรรมจะต้องมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนาพลังงานที่สะอาด โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “การพัฒนาของพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล เช่น พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์อย่างมากในโลกและประเทศในภูมิภาคของเรา ก็กำลังดำเนินการในการขับเคลื่อนไปยังทิศทางนั้น และพลังงานลมและพลังแสงอาทิตย์ ก็จะต้องมีความจริงใจอีกด้วย”

ในช่วงท้าย ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้เชิญชวนให้ทุกๆคนร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้ โดยท่านกล่าวว่า “การดำเนินการทั้งหมดของการกระทำที่สำคัญนี้ จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนของชาติและการปลูกต้นไม้ เป็นหนึ่งในการกระทำที่ประชาชนทั้งหมดทุกคนสามารถที่ปฏิบัติได้ ด้วยกับการเพาะปลูกและการดูแลต้นไม้ รวมทั้งต้องหลีกเลี่ยงจากการทำลายต้นไม้ สวนต่างๆที่อยู่รายรอบและในตัวเมือง เพื่อช่วยขยายพืชพันธุ์ในประเทศให้มากยิ่งขึ้น”

 

700 /