İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

İyi üretim ekonomiyi virüslere karşı korur

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bazı üreticilerle üç saat süren telekonferansla düzenlediği oturumunda, iyi üretim, ekonomiyi saldırgan virüslere karşı koruduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Çarşamba günü İş ve İşçi Haftası dolayısıyla telekonferans aracılığı ile yedi büyük üretici firmanın yetkilileri ve çalışanları ile üç saat süren bir oturum düzenledi.

Ayetullah Hamanei oturumda işçilerin rolü, önemi ve konumuna ve işçilerle işverenlerin üretimin niteliğini ve niceliğini geliştirmeye ve sağlıklı bir ekonomide servet üretmeye yönelik karşılıklı sorumluluklarına vurgu yaparak yeni yılın üretimde sıçrama yılı olarak adlandırılması ve bu şiarın gerçekleşmesi için yapılması gereken işler ve üzerinde durulması gereken konulara işaret ederek bu alanda yetkililerin görev ve sorumluluklarını beyan etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının başında İşçi haftası tüm işçilere ve emekçilere kutlu olmasını diledi ve üretimle ilgili umut veren raporları duymayı hoş ve güzel niteleyerek ve bu tür raporların sürekli yayımlanmasına vurgu yaparak şöyle dedi:

İşçi sınıfının sorunlarını gidermek üzerinde durulması gereken önemli meselelerden biridir.

Ayetullah Hamanei daha sonra konuşmasının ilk bölümünü işçilerin meselelerine ayırdı ve İslami açıdan iş kavramını genel ve iktisadi işler olmak üzere ikiyi bölerek şöyle dedi:

İş genel anlamda her türlü çalışmayı kapsar ve Kur'an'ı Kerim ve rivayetlerde de salih amellerin doğrultusunda çaba harcanması ve işlerin sonuçlandırılmasına vurgu yapılır, gerçi bizim ülkemizde sorunlardan biri, işlerin yarıda bırakılmasıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İslam’ın çalışmaya vurgu yapmasını beleşçilik tabiri gibi yanlış ve yersiz bir beklentinin tam karşı noktası olduğunu belirterek şöyle devam etti:

İslam dini iktisadi anlamda da çalışmaya vurgu yapmıştır; nitekim İslam Peygamberi -s- işçilerin elini öpmüş ve Allah kim işini sağlam ve sorumluluk duygusu ile yaparsa onu sevdiğini buyurmuştur.

Ayetullah Hamanei ülke ekonomisinin amacı servet üretmek ve halk arasında adil bir şekilde dağıtmak olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Sağlam ekonomiye ulaşmakta işçiler ülkenin temel direklerinden ve servet üretme etkenlerinden biridir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yenilikçi ve vasıflı işçi yapılan işin niteliğinin artmasında etkili olduğunu belirterek şöyle dedi:

Dolayısıyla iktisadi kurumlar ve işverenler iş gücünün bilgi ve maharetini ve sonuçta iktisadi kurumun kazançlarında payını arttırmaları gerekir.

Ayetullah Hamanei işçi ve işveren iktisadi büyüme ve kalkınmanın iki temel direği olduğunu belirterek, bazı işçilerin onların görüşleri işçi sınıfı ile ilgili kararlarda gözetilmediği yönünde şikayette bulunduklarını, bu kararlar adil bir şekilde alınması gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei adil ücret, ödemede düzenli ve gecikmesiz hareket etmek, iş güvencesi, sigorta, eğitim, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi iş gücünün hakları gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

Günümüz dünyasında ve teknolojilerde hızlı gelişmelerin yaşandığı bir sırada sürekli eğitim ve üreticilerin ve işçilerin eski deneyimlerinden yararlanmak, üretimde randımanı ve kaliteyi geliştirmek ve ekonomiyi kalkındırmak için bir zarurettir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei son iki asırda dünyada yaşanan siyasi gelişmelerde işçilerin etkili olduklarını, işçilerin İslam inkılabının zafere ulaşması ve kutsal savunma yıllarında ve diğer birçok gelişmede önemli rol ifa ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

İşçi sınıfı inkılabın hedeflerine ulaşmasında her daim etkili olan kesimdi ve bu kesimin İran İslam Cumhuriyeti nizamı ile bağları daimi bağlardır. Kuşkusuz bu derin bağlar her üç erkin işçilerin sorunlarını çözmekte yetkililerin sorumluluklarını arttırmaktadır.

Ayetullah Hamanei ayrıca bu yılın sloganı olan üretimde sıçrama sloganına işaretle, bu şiarın gerçekleşmesi için yıl sonuna kadar yeterli zaman bulunduğunu belirterek bu bağlamda bazı noktaları hatırlattı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülke ekonomisinde üretim meselesi, insan bedeninde savunma ve güvenlik sistemi gibi olduğunu belirterek şöyle dedi:

İnsan bedeninde güvenlik sistemi virüslerle mücadelede önemli olduğu gibi, eğer üretim de uygun ve gelişen üretim olursa, ülke ekonomisini doğal ve yaptırım ve petrol fiyatlarında dalgalanma gibi yapay virüslere karşı koruyabilir.

Üretim, bir milli ekonominin şekillenmesinde temel etken olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Üretim ülke ekonomisi için hayati bir konu olmakla beraber, siyasi, sosyal ve kültürel açılardan da büyük tesiri vardır, öyle ki bir milletin temel ihtiyaçlarının üretilmesinde o milleti özgüven ve izzet duygusu kazandırır ve toplumun genel refahına zemin oluşturduğu gibi gayri safi milli hasılanın artışı ve ihracatın artışına vesile olur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında ülkenin geri kalmışlığını telafi etmek için şimdiki üretim süreci yeterli olmadığını belirterek daha fazla üretmek gerektiğini vurguladı ve bu bağlamda ve üretimde sıçrama yaşamak için bazı noktaları beyan etti.

Ayetullah Hamanei üretimde sıçrama için en önemli meselelerden biri halkın yeteneklerinden ve kapasitelerinden yararlanarak ekonomiye ortak etmekten ibaret olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bu alanda üç erkin üzerine önemli görevler düşüyor. Eğer bu görevler yerine getirilmezse, üretimde sıçrama yaşanmaz.

Ayetullah Hamanei üretime ve üreticiye destek vermek, yetkililerin en temel görevi olduğunu belirterek, üretime destek sadece nakit para aşılamaktan ibaret olmadığını, asıl engelleri ortadan kaldırarak meydanı yatırımcılara ve düşünce sahipleri ve üreticilere açmak gerektiğini kaydetti.

Ayetullah Hamanei engelleri kaldırma konusunda bazı örneklere işaret ederek şöyle ekledi:

Ayak bağı olan yasaları düzeltmek, kaçakçılıkla ciddi mücadele etmek, orantısız ithalatın önüne geçmek, mali ve bürokraside fesatla mücadele, manevi mülkiyet haklarına riayet etmek, gerektiği yerlerde vergi muafiyeti uygulamak ve gerektiği yerlerde vergi uygulamak, üç erkin üzerinde durmaları gereken konulardır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei korona virüs salgını ile ilgili son gelişmelere ve ülkenin tüm kapasiteleri maske ve diğer tıbbi ekipmanları üretmek üzere seferber edilmesi, üretime destek vermenin en bariz örneği olduğunu belirterek şöyle dedi:

Maske üretiminde kısa sürede ülkenin ihtiyacından fazlasını üretme aşamasına gelinmesinin sebebi, hükümetin engelleri kaldırması ve meydanı çeşitli kurumların ve hatta halkın maske üretmesine açmasıydı.

İş ortamının iyileştirilmesi üretimde sıçramayı yakalamak için zaruri konulardan biri olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının araştırmalarına göre bu durumda ülkenin iş endeksi bakımından konumu kırk elli basamak yükselecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ithalatın yasaklanma meselesi, üretimde sıçramanın zeminlerinden biri olduğunu belirterek şöyle dedi:

Biz ithalata karşı değiliz, ama ülkede üretilen veya üretme imkanı bulunan ürünlerin ithal edilmemesini istiyoruz. Bazen yürütme kurumları bir takım bahaneleri ileri sürerek gereksiz ithalatın yolunu açmaya çalışıyorlar. Örneğin yerli otomobillerin kalitesi gelişmesi için yabancı otomobil ithal edilmeli diyorlar, oysa yerli otomobillerin kalitesi başka yollardan geliştirilmelidir, zir yabancı otomobil ithalatı, yerli üretimi iflas ettirmektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında üretimde nitelik ve nicelik bakımlarından sıçramanın öneminin yanı sıra işlerde ve çabalarda umudu arttırmanın da çok önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:

Maalesef bazıları sürekli “olmaz, yapamayız” diyor, oysa biz yapabiliriz ve bunun delili de saniyede 7500 metre hıza ulaşan ve uzay uydu taşıyan bir füzeyi fırlatmamız ve uyduyu yörüngeye yerleştirebilmemizdir; ya da savunma sanayimizde kaydettiğimiz büyük ilerlemelerdir; o zaman üretimde de sıçrama yaşayabiliriz. Uydu üreten ve bir sonraki uydu için yerden 36 bin kilometre yükseklikteki yörüngeyi hedefleyen zihniyet ve düşünce, kesinlikle bu yaratıcılığı sayesinde yüz kilometrede 5 litre benzin yakan araçları da üretebilir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında üretimde sıçramada öncelik tanınması gereken sektörlere işaretle şöyle devam etti:

Benderabbas kentinde ve yine Siref’te rafineri inşa edilmesi, üretimi bir kaç kat arttıran petro kimya projelerinin hayata geçirilmesi, buğday gibi stratejik ürünlerin üzerinde odaklanan tarım projeleri, balıkçılık sektörü ve bu alanlarda modern teknolojileri kullanarak kendimize yeter hale gelinmesi, başta demiryolları olmak üzere ulaştırmada altyapı projeleri üzerinde odaklanılması, yedek parça üretimi, çok geride kaldığımız maden sektörüne önem verilmesi, üretimde sıçrama alanında özel ilgi gösterilmesi gereken alanlardır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei üretimde sıçrama konusunda özel ilgi isteyen alanlardan biri de ilaç ve aşı alanı olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Hali hazırda ülkemizde korona virüsle mücadelede gerekli ilaç ve aşı konusunda çok iyi araştırmalar yürütülüyor, öyle ki bizim genç ve becerikli bilim adamlarımız başka ülkelerden daha çabuk korona virüs ilacını veya aşısını üretmeyi başarabilir.

Ayetullah Hamanei giyim ve beyaz eşya sektörleri de ülkenin önemli kapasitelerinden biri olduğunu belirterek, üretimde sıçramayı gerçekleştirebilmek için bu sektörlerin üzerinde de ciddi bir şekilde odaklanmak ve bu tür ürünlerin ithalatını durdurmak gerektiğini ifade etti.

Ayetullah Hamanei giyim sektöründe çirkin bir uygulamaya işaretle şöyle dedi:

Ülkemizde giyim üretimi kaliteli olduğu halda bazı üreticiler ürünlerini yabancı markaları kullanarak pazarlıyor. Bu çok yanlış bir iştir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

Allah’ın inayeti ile ülkemizde üretim hareketi başlamıştır. Ancak normal seyreden bu hareket ülke sorunlarını çözmeye yetmez ve daha hızlı hareket etmemiz ve bir sıçrama yaşamamız gereklidir. Bu alanda genç ve yenilikçi insan gücümüz vardır ve onlara meydan verilmelidir.

Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda korona virüs salgınından sonra halk arasında iş birliği ruhunun gelişmesini ve ülke ekonomisinde büyük sıçrama yaşanmasını temenni etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce ülkenin beş ayrı noktasında yedi üretici firma ile telekonferans aracılığı ile irtibat sağlandı. Telekonferansla düzenlenen oturumuna Enerji, Tarım Cihadı ve Sanayi, Maden ve Ticaret bakanları da katıldı.

Çalışma, Kooperatif ve Sosyal Refah Bakanı Şeriatmedari ise oturumda hükümetin üretim alanında icraatını ve korona virüs salgını şartlarında iş alanlarını koruma yönündeki programlarını içeren bir rapor sundu ve bir işçi de takdir edildi.

Programın devamında oturuma katın firmaların başkanları ve Rezevi Horasan valisi üretim ve karşılaştıkları sorunlar ve elde ettikleri kazanımların hakkında birer rapor sunarak üretimde sıçrama şiarının gerçekleşmesi için bazı önerileri gündeme getirdi.

Söz konusu yetkililer yerli sanayilerin ihtiyacı olan ham maddeyi temin etmek ve ithalattan bağımsız olmak üzere petro kimya firmalarının üretim kapasitesini arttırmak için yatırım yapmak, sanayilerin ihtiyacı olan ham madde ithalatı için bankacılık, döviz ve gümrük işlemlerini hızlandırmak, yerli ürünlerin benzeri ürünlerin ithalatını yasaklamak, yatırımcıların ve girişimcilerin ayak bağı olan engelleri kaldırmak, hükümetin hakiki üreticilere destek vermesinde titiz davranması, tarım ürünlerinin alımını güvence altına almak, kırsal alanlarda eğitimli gençlere değer vermek ve kırsal alanlarda kalmaya teşvik etmek, mekanize tarımı geliştirmek, tarım makinelerini güncelleştirmek gibi önerilerde bulundular.

 

 

700 /