สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุด ประกาศใช้ “แผนนโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืน”

แผนนโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืนซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา ที่หนึ่ง ข้อที่ 110

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ได้ประกาศใช้ “แผนนโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืน” ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา ที่หนึ่ง ข้อที่ 110    และหลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกับคณะมัจญมะอ์ ตัสคีส มัศลาฮาเต นีศอม  พร้อมกับกล่าวย้ำว่า  การปฏิบัติตามวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์และพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมการปฏิวัติ และวัฒนธรรมอิสลาม เป็นบ่อเกิดแห่งความพ่ายแพ้และการร่นถอยของศัตรูในสงครามจิตวิทยาเชิงเศรษฐกิจที่มีเหนือประชาชาติอิหร่าน  ภาวะวิกฤติที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในแบบอย่างและต้นแบบของระบอบเศรษฐศาสตร์อิสลามให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานและโอการที่เหมาะสมในการสร้างบทบาทที่โดดเด่นขึ้นมาของพี่น้องประชาชนและบรรดาผู้ประกอบการในการบังเกิดซึ่งวีรกรรมแห่งเศรษฐกิจอย่างแท้จริง


เนื้อหาของแผนนโยบายจากท่านผู้นำสูงสุด ถูกส่งยังเหล่าคณะผู้บริหารศาลตุลาการและประธานคณะมัจญมะอ์ ตัสคีส มัศลาฮาเต นีศอม  ซึ่งมีใจความดังนี้


بسماللّه الرحمن الرحيم


                               ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ พระผู้ทรงเมตตา และทรงกรุณาปรานียิ่งเสมอ


อิหร่านแห่งอิสลามเปี่ยมล้นด้วยศักยภาพทางปัญญา จิตวิญญาณ และวัตถุ  มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่หลากหลาย และมีโครงการสร้างขั้นพื้นทางที่กว้างขวาง  และที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใด มีกำลังคนที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อความเจริญรุ่งเรือง และหากมีการปฏิบัติตามแบบอย่างของวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีอัตลักษณ์และพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมการปฏิวัติและวัฒนธรรมอิสลามแล้ว นั้นหมายถึง เศรษฐกิจแบบยั่งยืน ไม่เพียงแต่จะสามารถคลี่คลายปมอุปสรรค์ปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้น  แม้แต่บรรดาศัตรูที่กำหนดสงครามเศรษฐกิจเต็มรูปแบบกับอิหร่าน ก็จะต้องล้มเหลวและร่นถอยในการเชิญหน้ากับการยืนหยัดของประชาชาติอิหร่านผู้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน  ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ไร้เสถียรภาพ  ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมและความสามารถของเรา  อาทิเช่น วิกฤตทางการเงิน เศรษฐกิจ และการเมือง และ..... ซึ่งนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น    และจะสามารถเกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นได้ด้วยการปกปักษ์รักษาความสำเร็จของประเทศในด้านต่างๆที่หลากหลายและการพัฒนาสู่การเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ การบังเกิดซึ่งอุดมการณ์ หลักการตามรัฐธรรมนูญ และแผนวิสัยทัศน์ยี่สิบปี เศรษฐกิจที่พึ่งพาอาศัยพื้นฐานแห่งความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การปูฐานแห่งการสร้างความยุติธรรมทั้งภายในและนอกประเทศ  พลวัตและก้าวล้ำ อีกทั้งเป็นต้นแบบของระบอบเศรษฐศาสตร์อิสลาม

วันนี้หลังจากที่ทำการพิจารณาไตร่ตรอง และหลังจากทำการปรึกษาหารือกับคณะมัจญมะอ์ ตัสคีส เนศอม แล้ว  ก็ได้มีการร่างแผนนโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืน อันเป็นการสานต่อและเติมเติมนโยบายที่ผ่านมาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะนโยบายรวมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่   44     ที่มีวิสัยทัศน์เช่นนี้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประกาศใช้เพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนไปในทิศทางเศรษฐกิจที่ถูกต้องเพื่อก้าวไปสู้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งในที่สุด เป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับเหล่าคณะผู้บริหารประเทศ ต้องมีการปฏิบัติในทันทีและมีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนชัดเจน  และด้วยการเตรียมความพร้อมกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่จำเป็นและร่างแผนงานในด้านภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นการปูฐาน และโอกาสที่เหมาะสมเพื่อสร้างบทบาทให้กับประชาชนและบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายได้สำแดงในการต่อสู้ ญิฮาดเชิงเศรษฐกิจอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้  และด้วยความโปรดปรานของพระผู้อภิบาล ประชาชาติผู้ยิ่งใหญ่ของสาธารณรัฐอิสลาม จะสามารถสร้างวีรกรรมทางเศรษฐกิจให้กับชาวโลกได้ประจักษ์ เหมือนกับการสร้างวีรกรรมทางการเมืองมาแล้ว 

ขอวิงวอนให้พระองค์ทรงประทานเตาฟีกให้กับทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในการงานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยเถิด

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

18   กุมภาพันธ์ 


بسماللهالرحمنالرحيم


     แผนนโยบายรวมของเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  ซึ่งร่างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้เกิดการเจริญเติบโตแบบพลวัตและเพิ่มดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งวิสัยทัศน์ยี่สิบปี จึงขอประกาศใช้ นโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืน โดยมุ่งเน้นพัฒนาเชิงความมุ่งมั่น การผ่อนปรน  โอกาส  การผลิต  กระบวนการผลิตภายใน  ความก้าวหน้า  ซึ่งมีแผนนโยบายดังต่อไปนี้


1    เสริมสร้างปัจจัยเงื่อนไข    สังเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม  ในด้านทรัพยากรทางการเงิน   และทรัพยากรมนุษย์และวิทยาศาสตร์ในประเทศ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและเพื่อเพิ่มให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยการเอื้ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ความร่วมมือของประชาชน  ซึ่งเน้นย้ำในการยกระดับพัฒนาและส่งเสริมรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง 


2   แผนเศรษฐกิจมวลรวมแห่งชาติ   การดำเนินการ  และดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ในเชิงองค์รวมของประเทศ และการจัดระเบียบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและยกระดับสถานะภาพของประเทศในเวทีระดับนานาชาติ  การเพิ่มอัตราการผลิต  และการส่งออกสิ้นค้า เพื่อดำเนินการตามเศรษฐกิจมวลรวมแห่งชาติและเพื่อประสบความสำเร็จเป็นที่หนึ่งในด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 


3   กำหนดวางกรอบการเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมปัจจัยการผลิต  สร้างประสิทธิภาพให้กับพนักงาน ส่งเสริมความเข็มแข็งในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สร้างสถานประกอบการเพื่อแข่งขันในระดับจังหวัดและภูมิภาค  ด้วยการนำใช้ศักยภาพ  ความสามารถที่หลากหลายเชิงยุทธ์ศาสตร์ที่โดดเด่นของภูมิภาคในประเทศ


4   การดำเนินการใช้เงินอุดหนุนที่กำหนดเป้าหมายในทิศทางเพิ่มการผลิต  การจ้างงานและผลผลิต ลดความเข็มของพลังงาน และส่งเสริมตัวชี้วัดความยุติธรรมทางสังคม


5    จัดหุ่นส่วนที่ยุติธรรมในปัจจัยตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงกระบวนการบริโภคที่สอดคล้องกับบทบาทของพวกเขาในการสร้างมูลค่า โดยเฉพาะการมีหุ่นส่วนของทรัพยากรมนุษย์  ผ่านการยกระดับทักษะการศึกษา  ความสามารถ ความชำนาญการ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการและประสบการณ์


6   เพิ่มการผลิตในประเทศของปัจจัยการผลิตและสินค้าโภคภัณฑ์ (โดยเฉพาะรายการสิ้นค้าที่นำเข้า)และให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์และการบริการ และต้นกำเนิดของความหลากหลายในการจัดหาสินค้าที่นำเข้า  โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการพึ่งพาประเทศที่จำกัด และเฉพาะเจาะจง 


  คุ้มครองผลิตภัณท์อาหารและสุขภาพและการสร้างเงินสำรองทางยุทธศาสตร์  โดยเน้นไปที่การเพิ่มคุณภาพและปริมาณของการผลิต (วัตถุดิบและสินค้า)


การบริหารจัดการด้านบริโภคโดยเน้นนโยบายทั่วไปของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค  และส่งเสริมการใช้สินค้าในประเทศด้วยการวางแผน สำหรับการปรับปรุงการผลิตและการแข่งขัน  


9   การปฏิรูปและการเสริมสร้างระบบการเงินพหุภาคี โดยมีวัตถุประสงค์ของการตอบสนองต่อความต้องการของเศรษฐกิจของประเทศ   เสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นผู้นำในการเสริมสร้างภาคเศรษฐกิจในภาคส่วนข้อเท็จจริง

   

10  สนับสนุนการส่งออกพหุภาคีของสินค้าและบริการในสัดส่วนถึงค่าที่กำหนดเป้าหมายเพิ่ม และเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนบวกสุทธิผ่านวิธีการ  

อำนวยความสะดวกในการพัฒนาของกฎระเบียบและแรงจูงใจที่จะจำเป็น

- การขยายตัวขอการให้บริการการค้าต่างประเทศและการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

- สนับสนุนให้มีการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออก 

-  วางแผนการผลิตเพื่อการส่งออกแห่งชาติ  การสร้างตลาดใหม่และความหลากหลายของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาค  

- ใช้กลไกการค้าแลกเปลี่ยน หากจำเป็นที่จะต้องอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน 

  • วางแผนขั้นตอนการผลิตแห่งชาติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในการส่งออก   จัดสัดส่วนแบ่งของอิหร่านในตลาดเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

11   พัฒนาและขยายพื้นที่ปฏิบัติและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อที่จะถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า  กระจายความสะดวกในการพัฒนาและการผลิต  การส่งออกของสินค้าและบริการและตอบสนองความต้องการและทรัพยากรทางการเงินของพวกเขาจากต่างประเทศ


12  เพิ่มความต้านทานและลดความเสี่ยงของเศรษฐกิจ  ผ่านวิธีการ   

  • -การพัฒนาความเชื่อมโยงและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคและทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน

-ใช้การเจรจาทางการทูตในการสนับสนุนเป้าหมายทางเศรษฐกิจ

-ใช้ศักยภาพขององค์การระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค

-

13   การรับมือกับความเสี่ยงที่รายได้จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซผ่าน วิธีการ  

-เลือกลูกค้าเชิงกลยุทธ์ 

-สร้างความหลากหลายของวิธีการในการขาย

-ผลักดันภาคส่วนเอกชนในการซื้อขาย

-เพิ่มการส่งออกก๊าซ

-เพิ่มการส่งออกกระแสไฟฟ้า 

-การส่งออกปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น

-การส่งออกที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

-

14     เพิ่มเงินสำรองทางยุทธศาสตร์ของน้ำมันและก๊าซ เพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการผลิตน้ำมันและก๊าซในตลาดโลก   ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาและการพัฒนากำลังการผลิตน้ำมันและก๊าซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดกลาง  


15  เพิ่มมูลค่าเพิ่มโดยใช้น้ำมันและก๊าซห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (อยู่บนพื้นฐานของดัชนีความเข้มพลังงาน ) และเพิ่มการส่งออกของกระแสไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ด้วยการให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาต้นทุนทรัพยากร


16   บริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณของประเทศอย่างประหยัด   โดยเน้นที่วิวัฒนาการของโครงสร้าง ขนาดตรรกะของรัฐบาลและกำจัดระบบคู่ขนาน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลือง


17   การปฏิรูปโดยการเพิ่มส่วนแบ่งของรายได้จากภาษีรายได้ของรัฐ

18  เพิ่มส่วนแบ่งในทรัพยากรกองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซ เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณน้ำมัน


19   ความโปร่งใสและมาตรการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจและ กิจกรรมและพื้นที่ของการทุจริตคอรัปชั่นในภาคการเงิน  การค้า และถือหุ้น


20   การเสริมสร้างวัฒนธรรมญิฮาด ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม การผลิตความมั่งคั่ง การผลิตประสิทธิภาพ  การเป็นผู้ประกอบการลงทุนและการจ้างงาน   และมอบเกียติบัตรแก่บุคคลที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและบุคคลที่มีการบริการที่โดดเด่นในด้านนี้

21   อธิบายมุมมองความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และวาทกรรมของสิ่งเหล่านี้   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีของวิทยาศาสตร์ การศึกษาและสื่อ ให้กลายเป็นวาทกรรมองค์รวมและเป็นที่แพร่หลายแห่งชาติ


22   รัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมบนพื้นฐานของความแข็งแรง มีการประสานและระดมแบบพลวัตของทรัพยากรทั้งหมด   และพึ่งกระทำเช่นนี้ให้เป็นกิจวัตร โดยอาศัย รูปแบบ 

-การสืบค้นและการใช้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคและเศรษฐกิจ  เพื่อเข้าถึงความพึงพอใจและใช้มาตรการที่เหมาะสม

-ตรวจสอบและติดตามแผนการคว่ำบาตร และเพิ่มงบประมาณค่าใช้ในการเผชิญหน้ากับศัตรู 

-การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ผ่านแผนการตอบสนองโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา  ในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามและการทุจริตคอรัปชั่นทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ

-

23    การดำเนินงานที่โปร่งใสแลราบรื่นของระบบการจัดจำหน่าย  การกำหนดราคา  และวิธีการปรับปรุงการกำกับดูแลตลาด 


24   เพิ่มมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ในประเทศทั้งหมดและการส่งเสริม 


700 /