สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นอวยพรปีใหม่ปี1393 จากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

“ปีแห่งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ด้วยความมุ่งมั่นแห่งชาติและการบริหารจัดการแบบญิฮาดี”

  ท่านอยาตุลลอฮ์  คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ได้ส่งสาส์นอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของอิหร่าน   ปี  1393    พร้อมแสดงความยินดีเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่แด่พี่น้องประชาชนชาวอิหร่านที่เคารพรักยิ่งทุกท่านที่อยู่ทั่วทุกสารทิศของโลก โดยเฉพาะครอบครัวอันทรงเกียรติ์ของเหล่าชะฮีด บรรดาผู้เสียสละ และนักรบในแนวทางอิสลามและอิหร่านทุกท่าน 


 ซึ่งปีใหม่ปีนี้ ข้าพเจ้าขอกำหนดคำขวัญปีนี้ให้เป็น “ปีแห่งเศรษฐกิจวัฒนธรรม ด้วยความมุ่งมั่นแห่งชาติและการบริหารจัดการแบบญิฮาดี”


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ว่า การเฉลิมฉลองปีใหม่ปีนี้ อยู่ในช่วงอัยยามแห่งชะฮาดัตของ สตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกอิสลามคือท่านหญิงฟาตีมะห์(ซ)  ซึ่งข้าพเจ้าวิงวอนขอยังพระผู้อภิบาล  ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับประชาติอิหร่านที่จะสามารถใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากนูรแห่งการชี้นำของพระผู้อภิบาลและความบารอกัตของท่านหญิงให้มากเป็นทวีคูณ  


ท่านผู้นำสูงสุด ได้กำหนดวางกรอบแผนปีใหม่นี้ โดยถือว่า ประเด็นเศรษฐกิจและวัฒนธรรม คือประเด็นที่มีความสำคัญที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นใด  พร้อมกับกล่าวย้ำว่า  เพื่อให้บรรลุซึ่งคำขวัญแห่งปี 93   คือ  “ปีแห่งเศรษฐกิจวัฒนธรรม ด้วยความมุ่งมั่นแห่งชาติและการบริหารจัดการแบบญิฮาดี”

 นั้น คือความพยายามร่วมกันระหว่างบรรดาเจ้าหน้าที่ของประเทศและประชาชนทุกภาคส่วน


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงบทบาทหลักและบทบาทที่โดดเด่นในการเข้าร่วมและการปรากฏตัวของพี่น้องประชาชน ใน “วิถีชีวิตและการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ”   พร้อมกับกล่าวเสริมว่า  ทั้งในเวทีทางเศรษฐกิจ และในเวทีทางวัฒนธรรม หากปราศจากการเข้าร่วมของประชาชนนั้น งานก็จะไม่ก้าวเดินไปข้างหน้า และกลุ่มต่างๆของประชาชนก็จำต้องมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่มั่นคงแห่งชาติ ในการสำแดงและสร้างบทบาทในเวทีนี้ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า  บรรดาเจ้าหน้าที่ก็เช่นเดียวกันด้วยการมอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าและอาศัยการการสนับสนุนของประชาชน ในทั้งสองเวที ทั้งเวทีทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม จะต้องเข้าสู่ภาคสนามแห่งการปฏิบัติอย่างจริงจังเยี่ยงนักสู้

   

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย้ำว่า สิ่งที่เราคาดหวังในปีใหม่ปีนี้  คือ  ด้วยความช่วยเหลือของบรรดาเจ้าหน้าที่และประชาชนจะทำให้เศรษฐกิจนั้นเปล่งบานและมั่นคั่ง  และในภาคส่วนของวัฒนธรรม ด้วยความมุ่งมั่นของบรรดาเจ้าหน้าที่และประชาชน จะสามารถกำหนดทิศทางแห่งการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวย้ำถึง ความจำเป็นในการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และอุทาหรณ์ที่ผ่านมา  ในการตัดสินอนาคต ด้วยการประเมินผลด้านคุณภาพในการบรรลุคำขวัญ “ วีรกรรมแห่งการเมืองและเศรษฐกิจ”    พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ในปี 92   วีรกรรมแห่งการเมืองได้บังเกิดขึ้นแล้วด้วยการเข้าร่วมและปรากฏตัวของประชาชน และความพยายามของบรรดาเจ้าหน้าที่ในภาคส่วนต่างๆ อาทิเช่น การเลือกตั้ง การเดินขบวนประท้วงครั้งยิ่งใหญ่และในด้านภาคส่วนต่างๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นการบังเกิดผลในรูปลักษณะที่สวยงามและดีที่สุด   และด้วยความร่วมมือของอำนาจฝ่ายบริหาร ทำให้เกิดความสงบสุข และความปลอดภัย อันเป็นห่วงโซ่อันใหม่แห่งความยาวนานในการบริหารจัดการประเทศชาติ


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ประเด็นเศรษฐกิจคือประเด็นสำคัญสำหรับประชาชนและประเทศชาติ  พร้อมกับกล่าวชี้ถึงความพยายามของบางกลุ่มที่ไม่อาจจะทำการชื่นชม และกล่าวขอบคุณ ในด้านวีรกรรมแห่งเศรษฐกิจ   พร้อมกับกล่าวเสริมว่า  ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา วีรกรรมแห่งเศรษฐกิจยังไม่บังเกิดผลตามที่ได้คาดหวังเท่าที่ควร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่วีรกรรมนี้จะต้องให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในปีนี้ให้ได้


ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า “นโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืน” นั้น เป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานในเชิงความคิดและทฤษฎี เพื่อให้บังเกิดซึ่งวีรกรรมแห่งเศรษฐกิจอย่างแท้จริง  พร้อมกับกล่าวย้ำว่า ภายใต้กรอบแผนของนโยบายนี้ บัดนี้พื้นฐานเพื่อความพยายามอันไร้ขีดจำกัดถูกเตรียมพร้อมแล้ว

 

ในการอวยพรสาส์นปีใหม่ปีนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้วิงวอนจากพระผู้อภิบาลให้พี่น้องชาวอิหร่านที่รักยิ่งทุกท่าน บรรดาเยาวชนหนุ่มสาว ครอบครัว เด็กๆ ชายหนุ่มและสตรีในพื้นแผ่นดินอันทรงเกียรติ์และความภาคภูมิใจนี้  มีสุขภาพพลานามัยที่ดีแข็งแรง  มีความสุข  มีความสงบมั่นด้านจิตวิญญาณ มีความรัก ความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกกันถ้วนหน้าด้วยเถิด   


700 /