สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

กรณีการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ ฮัจญี ซัยยิด มุฮัมมัดบากิร ชีรอซีย์

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของมัรฮูม อยาตุลลอฮ์  ฮัจญี ซัยยิด มุฮัมมัดบากิร ชีรอซีย์ ซึ่งเป็นอุลามาอ์สายอาริฟ


เนื้อความของสาส์นจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม มีดังนี้


ด้วยพระนามของพระองค์

สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของมัรฮูม อยาตุลลอฮ์  ฮัจญี ซัยยิด มุฮัมมัด บากิร ชีรอซีย์( ขอพระองค์อัลลอฮ์ ทรงประทานความเมตตาให้กับท่าน)    ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่ครอบครัวที่มีเกียรติ บรรดาผู้รักใคร่และมิตรสหายของท่าน


ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระองค์ทรงประทานความเมตตา ความมัฆฟิรอฮ์ ให้กับท่านและบิดาของท่าน  

ท่านมัรฮูม อยาตุลลอฮ์  อะกอ ฮัจญี อับดุลลอฮ์ ชีรอซีย์ ผู้เป็นนักต่อสู้  ด้วยเถิด


ซัยยิดอาลี คาเมเนอี

14 พฤษภาคม 2557


700 /