สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นาการปฏิวัติอิสลามประกาศแต่งตั้ง มุฮันดิส ซะอีดีย์ กียา เป็นประธานมูลนิธิผู้ด้อยโอกาส

เรียน ท่าน มุฮันดิส มุฮัมมัด ซะอีดีย์ กียา

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีคำสั่งประกาศแต่งตั้งให้ มุฮันดิส  มุฮัมมัด ซะอีดีย์ กียา  เป็นประธานมูลนิธิผู้ด้อยโอกาส (มุสตัฎอะฟอน) คนใหม่  ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาห้าปี

เนื้อความของคำสั่งประกาศแต่งตั้งมีดังนี้


بسم الله الرّحمن الرّحیم

 ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


เรียน ท่าน มุฮันดิส  มุฮัมมัด ซะอีดีย์ กียา  


สืบเนื่องจากการดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิผู้ด้อยโอกาสของท่านมุฮันดิส  มุฮัมมัด ฟรูซันเดะห์ ได้สิ้นสุดลง ข้าพเจ้าขอขอบคุณและชื่นชมในความมุ่งมั่น ความเพียรพยายามอันเหลือล้นและต่อเนื่องและทรงค่าของท่าน ในการทำงาน  การรับใช้อย่างมีระเบียบวินัยและการฟื้นฟูแก้ไขปรับปรุงมูลนิธิ  และการยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพ และศักยภาพและขีดความสามารถของมูลนิธิในช่วงระยะเวลาสิบห้าปีที่ผ่านมา  ดังนั้นข้าพเจ้าขอประกาศแต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิผู้ด้อยโอกาสอีกสมัยหนึ่งซึ่งมีระยะเวลาห้าปี


ข้าพเจ้าหวังว่า ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ การบริหารจัดการ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจและความเพียรพยายามของท่านอันเป็นที่ประจักษ์ชัด จะสามารถรักษา ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพของมูลนิธิ และนำเอาความสามารถ ศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่อันเป็นทรัพย์สินของบัยตุลมาลของประเทศ   นำมาใช้ภายใต้กรอบของนโยบายทั่วไปของระบอบและคำสั่งใช้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริการและรับใช้บรรดาผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  และยกระดับวิถีชีวิตของพวกเขาทั้งในด้านวัตถุและจิตวิญญาณ และสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อันสูงส่งของมูลนิธิได้เป็นอย่างดี 


   ขอความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลทรงประสบแด่พวกท่านทั้งหลายด้วยเถิด

   ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

   22   กรกฎาคม   2557 


700 /